S6:130(Beskrivning vänstra:)
Sundbo härad och Hammar sochn,
Flytompten räntar12 öhre sölfwer myntt såszom högh
wälborne grefue Johan Oxenstierna bekomit af konglig maijtt
och cronan.

Litter.                                                                                      Tunlandh. Lass.
A. Desz huusz tompt.
B. Upbrukat åker af suart mylla jordh, gifuer
   ähringh till huart 4:de korn,                                                        11/16.
C. Ibidem ett enge stycke der samma städes
   af små starwall, 3 tunlandh á 1 1/2 lass,                                                 4 1/2.
                                                                                         ________________
                                                                                                    11/16.  4 1/2.


(Karttext vänster:)
Hammars kyrka.
Hammars by.
Suart mylla jordh.
Hammars åker giärde.
Små star wall.
Hammars viken.


Afsatt anno 1695
af G. Toring.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.


(Beskrivning höger:)
Sundbo härad och Hammar sochn,
i Harga en åker uthi huart giärdet, räntar 4 öhre
sölfwermynt effter jordebocken, såssom höghwälbornr grefue Johan
Oxenstiärna bekomit af kounglig maijtt och cronan.

Litter A. Åkeren består af sandh jordh 3/8 tunlandh, gifuer
ähringh till huart 3:de korn.


(Karttext höger:)
Åker giärden.
Linde wall.
Harga byz åker giärden.
Lindh.
Linde wall.
Harga by 4 1/2 hemman.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.