S6:132(Beskrivning:)
Hulte torp uthi Sundbo härad och Askersundz
sochn 1/4 crono hemman, belägit på almäningen, åker bruket ähr
tredingz trädde.

Litter.                                                                                                Åker. Engh.
A. Hemmanetz huusz tompt.                                                            tunland. lass.
B. Upbruckat åker in alles af såug och stenigh jordh 2 7/8 tunlandh,
   huar af uthföres tuänne dehlar, gifuer ähringh till huart 4:d korn,       1 1/2.
   Ibidem linde wall, 1 1/4 tunlandh á 1 lass, uthföres tuänne dehlar,                 7/8.
C. Öster engen af fnugg wall, 3 1/4 tunlandh á 1 lass,                                    3 1/4.
D. Wäster engen af fnugg wall 4 tunlandh á 1 lass,                                       4.
E. Een liten gräss tompt 5/8 tunland á 2 lass,                                                1 1/4.
F. Noch een kalfue haga af stenigh mark.                           _________________
       Humble gårdh 150 stänger.                                                       1 1/2.  9 3/8.

   Wijdare detta hemmans lägenheter finnes här till.
   Litet fiske medh skått nätt. Muhlbete sampt fånge
   skough och wedebrandh.

(Karttext:)
Oduglig och stenigh mark medh biörke skough.
Fnugg wall.
Lindh.
Fnug wall.
Almäningh.
Almäningh på denna sijdan.
Wä<   >gh och stenigh mark.
Långh siön.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.