S6:133-4(Beskrivning:)
Mårsätter uthi Sundbo härad och Hammar
sochn, 1 helt skatte och 1 helt crono hemman af licka storlek, hwar af thet hella
crono hemmanet såssom höghwälborne grefue Johan Oxenstiärna hafuer
sigh till bytt anno 1663, nämbligen.

Litter.                                                                                                 Åker. Engh.
A. Byssens huusz tompter.                                                               tunland. lass.
B. Ena åhrss uthssäde uthi wästra giärdet af leer jordh, kan
   beräknas till huart 5:te korns ähringh,                         13.
   Ibidem linde wall, 1 tunlandh á 1 1/2 lass,                 ____     1 1/2.
                                                                                   13.
   Huar af ähr crono hemmanetz andehl,                                            6 1/2.
C. Andra åhrss uthssäde uthi öster giärdet af leer jordh,
   kan beräcknas till huart 5:te korns ähringh,                   8 3/8.
   Ibidem linde wall, 4 tunlandh á 2 lass,                                   8.
                                                                                ____________
                                                                                     8 3/8.  9 1/2.
   Huar af ähr crono hemanetz andehl,                   4 3/16   }
D. Samma åhr tuänne små åker lyckor till crono hemanet  }              4 13/16.
   af leer jordh, ähringh till huart 5:te korn,                  5/8   }
   Ibidem linde wall, 1 1/4 tunlandh á 1 1/2 lass,                                              1 7/8.
   Åker höö 9 1/2 lass, utföres halfdehlen för huart annat
   åhrs träde skull,                                                                    4 3/4.
E. Engen no 1, af hårdh wall, 16 tunlandh á 2 lass,                 32.
   No 2, af fnugg och hårdh wall, 14 3/4 tunlandh á 1 1/2 lass,  22 1/8.
                                                                                  ___________
                                                                                            58 7/8.
   Huar af ähr crono hemanetz andehl,                                                        29 7/16.
F. Een gräss haga af måsse wall, 3 tunlandh á 2 lass,                                    6.
G. Dito tuänne hagar af hårdh wall, 4 3/4 tunlandh á 1 1/2 lass,                      7 1/8.
                                                                                            _________________
                                                                                                     11 5/16. 44 9/16.
   Wijdare detta byes lägenheter finnes här till. Muhlbete
   sampt fånge skough och wedebrandh. Den generalrågångh
   som kringh wärfuer bemälte byes skougz egor ähr betechnad
   medh litter H, men bestrides på 2:e sidor, uppå söder sidan
   påstår hemmanet Brerum effter upprickade linia litter J.
   Men på nåra sijdan förmena sigh Upsala effter updragne
   linnia litter K, uppå huars uthmark ett torpstäle
   finnes Karsstorp benämdh som skatte hemanet
   brukar. Åker bruket ähr huart annat åhr i trädde.


(Karttext:)
Värk siön.
Upsahla egor.
Ufue Kulle, Dalby, Halfars egor.
Hall.
Fall.
Een stor jordh fast sten.
Biurstens dahl.
Bärgh och stenigh sampt oländigh mark medh tall skough.
Öfuer Knalla egor på denna sijdan.
Gran skough.
Fnugg wall.
Wäster måssen.
Fall.
Suart giöhl.
Bärgh och stenigh sampt oändigh mark medh tall skough.
Pårsta bärgh.
Leer jordh.
Hårdh wall.
Hytte giöhl.
Fall.
Leer jord.
Leer jord.
Linde wall.
Bärgh och stenigh mark.
Leer jordh.
Kiär.
Hagar.
Too siön.
Hytte egor på denna sijdan.
Kalstorp åker, engh.
Finna måssen.
Skatte gårdz hagar.
Båss kiäret.
Fall.
Klamestena tuäne skraf stenar.
Klame stena huar emellan en liten wed wägh igenom löper.
Kläme gem.
Hasta kåhle stybe.
Neder Knalla egor på denna sijdan.
Brerums engh.
Brerums egor på denna sijdan.
Bärgh och stenigh mark.
Kiär.
Biörke skough.
Vinaren.
Vinars bäck.
Lafalss guarn.
Lafals egor.


Aftaget anno 1695
af
Gabriel Toring.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.