S6:137-8(Beskrivning:)
Läggesta 3:ne hella skatte frälse sampt Rastorp 1/4 skatte hemman uthi Sundbo härad
och Askersundz sochn, huar af ett helt skatte öster gården och 1/4 dehlz hemmanet, såsom höghwälborne grefwe Johan Oxenstierna hafwer
bekomit af kunglig maijtt och cronan anno 1663, huilka trenne hemman bestå af licka storleck till egorne, nämbligen.

Litter.                                                                                                                                                 Åker. Engh.
A. Bysens huusz tompter.                                                                                                                tunland. lass.
B. Ena åhrss uthssäde, no 1, af leerblandat jordh, gifuer ähringh till huart 5:te korn, 10.
   No 2, af sidhländigh såugh jord, kan beräknass till huart 4:de korns ähringh,          8.
   No 3, af öhr jordh, kan beräcknass till huart 4:de korns ähringh,                            4.
   No 4, af sandh jord, ähringh till hyart 3:de korn,                                                    3.
   No 5, nyss upbruckat sandh jord, gifuer ähringh till huart 3:de korn,                      7.
   Ibidem linde wall, 3 tunlandh á 2 lass,                                                                     6.
                                                                                                                    _______
                                                                                                                            32.
   Huar af ähr öster gårdens andehl,                                                                          10 5/8}
C. Een åker lycka samma åhr till öster gården af spicke leera jordh, ähring till 4:de korn, 2}            12 5/8.
   Ibdiem linde wall, 2 1/4 tunlandh á 1 lass,                                                                                                  2 1/4.
D. Andra åhrs uthssäde, no 6, af lerblandadt jord måhn, ähringh till huart 5:te korn, 10 1/2.
   No 7, af såugh och sandblandat jord, gifuer ähringh till huart 4:de korns ähringh,     6.
   No 8, af höghländigh sandh jord, gifuer ähringh till huart 4:de korn,                       10.
   No 9, nyligen upkiörd åker, af spicke leera jord, gifuer ähringh till huart 4:de korn,  4 3/8.
   No 10, een åker tracht som Askerssundzby effter låttit denna by för fritt muhlbet, 1 1/8 tunland.
   Ibidem linde wall, 3 tunlandh á 2 lass,                                                                                6.
                                                                                                                   ________________
                                                                                                                              30 7/8.  12.
   Huar af ähr öster gårdens andehl,                                    10 9/32}
E. Een åker lycka samma åhr af sandh jordh,                         13/16}                                                11 1/16.
   Åker hööet 12 lass, uthföres halfdehlen för huart annat åhrs träde skull,                              6.
   No 11, een åker tracht uthi engen som ähr duglig till åker, 15 1/2 tunlandh,
F. Engen, no 12, af fnugg wall, 14 7/8 tunlandh á 1 1/2 lass,                                                 22 5/16.
   No 13, af små star wall, 15 tunnelandh á 1 1/2 lass,                                                          22 1/2.
   No 14, star wall wedh Bårle åån, 7 1/4 tunnelandh á 2 1/2 lass,                                         18.
   Någre uthängz tegar på Hunna engen af små star wall, 2 3/4 tunlandh á 2 lass,                    5 1/2.
   Dito fnugg wall, 1 1/4 tunlandh á 1 1/2 lass,                                                                         1 7/8.
                                                                                                                          _____________
                                                                                                                                         76 3/16.
       Huar af ähr öster gårdens andehl,                                                                                                           25 3/8.
G. Fyra stycken hagar till öster gården af fnugg wall, 12 tunlandh á 1 lass,                                                     12.
H. Gåhlssiö hagen till öster gården som ähr pantsatter hoss inspectoren Nilss Hansson i Askersundz by
   huilken haga af åkeren icke ähr igen löster, består af fnugg wall, 12 1/2 tunlandh á 1 lass,                            12 1/2.
J. Een liten gräss tompt, 1 1/2 tunlandh á 2 lass,                                                                                               3.
        Humble gårdh 300 stänger.                                                                                           _________________
                                                                                                                                                      23 11/16.  55 1/8.

   Rastorp 1/4 skatte hemman, afgiärdat uppå Läggesta egor.
K.   Hemmanetz huusz tompt.
L. Ena åhrs uthssäde af spicke leera jordh, gifuer ähringh till huart 5:te korn,                                      4 1/2.
   Ibidem linde wall, 1 1/2 tunlandh á 1 1/2 lass,                                                                     2 1/4.
M. Andra åhrs uthssäde af samma jordh måhn,                                                                                 3 1/2.
   Ibidem linde wall, 2 3/8 tunlandh á 1 1/2 lass,                                                                     3 1/2.
                                                                                                                                _________
                                                                                                                                          5 3/4.
   Åker hööet 5 3/4 lass, uthföres halfdehlen för huart annat åhrs träde skull,                                                     2 7/8.
N. Öster engen af hårdh wall, 15 tunlandh á 1 lass,                                                                                       15.
O. Wäster engen består af hårdh wall, 23 tunnelandh  á 1 lass,                                                                      23.
P. Een haga wedh Trålle bron af hårdh wall, 2 tunnelandh á 2 lass,                                                                  4.
Q. Een lijtten gräss tompt, 7/8 tunnelandh á 2 lass,                                                                                           1 3/4.
        Humble gårdh 300 stänger.                                                                                                  ______________
                                                                                                                                                       8.         46 5/8.
Wijdare desse hemmans lägenheter finnes här till godt muhlbete, sampt
timber, fånge skough och wedebrandh. Nötorftigdt fiske. Kalkungh med tuänne
pippor. Den generale rågångh som kringh wärfuer dess uth mark ähr be-
tecknadt medh litter R. Åker bruket ähr huart annat åhrs träde.
Noch finnes här till en gammal wäder qwarn.


(Karttext:)
Trålle bron.
Suinnersta egor på denna sijdan.
Anten lacus.
Bårleåmyne.
Ungh gran och tall skough
Lind.
Gran baka.
Oduglig bake.
Lind.
Spicke leera jord.
Hård wall.
Spicke leera jordh.
Linde wall.
Hård wall.
Sten bake.
Lindh.
Sten bake.
Knärösset af 5 stenar.
Fnuggh wall.
Star wall.
Fnugh wall.
Bake.
Suinnersta egor.
Star wall.
Gran skough bäriogdt sampt stenigt och oduglig mark.
Wäster gårdz haga.
Degernäs grufua.
Grufu stugu.
Fnuggh wall.
Fnug wall.
Degernäs grufu.
Oduglig.
Wäsle egor
Fnugh wall.
Sörgårdz haga.
Wäster gårdz.
Kalkungen.
Små star wall.
Bake.
Ungh gran och tall sampt timber skough medh bärgh och stenigh mark.
Krok siön.
Lindh.
Små star.
Sidländh såugh jord.
Lindh.
Lindh wall.
Öhr jord.
Sör gårdz haga.
Biörke skough.
Lerblandat jordh.
Ny sand jord.
Sand jord.
Kalfue haga.
Wärkuarns baken.
Lind.
Klinten.
Leerblandat jord.
Såugh och sandblandat jord.
Högländig sand jord.
Bre måssen.
Karssby engh.
Haga.
Spicke lera.
Wäster gården hage.
Linde wall.
Spicke lera.
Lind.
Lind.
Hagar.
Bake stugu.
Jönstorp.
Stubbe.
Ingelsby egor.
Wåknesta egor.
Askersundz by egor.
Gåhl siön.
Fnugg wall.
Söra och wäster gårdz haga.
Kron steen.
Biörk sten medh ett B inhuggit.
Klinten som ähr medh ett A hugit i en stor sten.
Rosse1.
Askersundz stadz egor på denna sijdan.
Schiär siön.


Afsatt anno 1695
af
Gabriel Toring.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.


________________
1Fel för rösse.