S6:140(Beskrivning:)
Åhsen uthi Sundbo härad och Askersundz
sochn 1/4 crono, såsom höghwälborne grefwe Johan Oxenstiärna
sigh till bytt hafuer, afgiärda hemman på Wåknesta by egor.

Litter.                                                                              Åker. Engh.
A. Hemmanetz huusz tompt.                                          tunland. lass.
B. Eena åhrss uthssäde af spickelera
   jord, gifuer ähringh till huart 4:de korn,                          3 3/4.
   Ibidem linde wall, 1 1/2 tunlandh á 1 1/2 lass, 2 1/4.
C. Andra åhrss uthssäde uthi 2.e små
   giärden af samma jord måhn,                                        2 1/4.
   Ibidem linde wall, 1/2 tunlandh á 1 1/2 lass,   3/4.
   Åker höö 3 lass, uthföres halfdehlen
   för huart annat åhrs träde skull,                                               1 1/2.
D. Engen består af fnugg och bäria
   wedz wall, 3 3/4 tunlandh á 3/4 lass,                                        2 7/8.
E. Dito een enge tegh på Wåknesta
   engh af måsse wall, 3 tunlandh á 1 lass,                                  3.
F. Noch een liten gräss tompt,
   5/8 tunland á 2 lass,                                                                1 1/4.
                                                                       ____________________
                                                                                      6.       8 5/8.
Wijdare detta hemmans lägenheter
finnes här till knaft muhlbete
sampt fånge skough och wedebrand.
Åker bruket ähr huart annat
åhr i träde.


(Karttext:)
Engetorpz egor.
Engetorpz egor.
Spicke leera jord.
Lind.
Lindh.
Oduglig.
Spicke lera.
Fnugh och bäria wedh.
Wåknesta engh på denna sijdan.
Måsse.
Måsse wall.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.