S6:142-3(Beskrivning:)
Askersundz by uthi Sundbo härad och Askersundz sochn, 1 1/2 skatte
hemman, såsom höghwälborne grefwe Johan Oxenstiärna bekomit af kunglig maijtt och cronan, män
sedermera åther kallat till crono hemman och indehlte under infanteri, huilka bestå af licka storleck.

Litter.                                                                                                                                                  Åker. Engh.
A. Bysens huusz tompter.                                                                                                                 tunland. lass.
B. Ena åhrs uthssäde uthi wästra giärdet, no 1, af leer jordh, ähringh till huart 6:te korn,  22 3/4.
   No 2, een åker dehld af skarp sandh jord, gifuer ähringh till huart 3:de korn,                 8 7/8.
   Ibidem linde wall, 1 tunlandh á 1 1/2 lass,                                                                             1 1/2.
                                                                                                                         __________
                                                                                                                                    31 5/8.
      Huar af ähr ett hemmans andehl,                                                                                                10 1/2.
C. Andra åhrs uthssäde, no 3, af leer jord, gifuer ähringh till huart 6:te korn,                     9 3/4.
   No 4, af leerblandat jordh, kan beräcknas till huart 5:te korns ähringh,                          8.
   No 5, af något sidländigh sandh jordh, kan beräcknas till huart 4:de korns ähringh,        8 7/8.
   No 6, af höghländigh sandh jordh, gifuer ähringh till huart 3:de korn,                             5.
    Ibidem linde wall, 2 3/8 tunnelandh á 1 1/2 lass,                                                                    3 9/16.
   No 16, een åker tracht som Läggesta by hafua upbrukat af Askerssundz by egor, huilken åker
   tracht Askersundz by effterlåtit Lägesta by för frijtt muhlebete som ähr confirmerat
   på Sundbo häradz ordinarie tingh,                                                                                1 1/8.
                                                                                                                    _______________
                                                                                                                                   32 3/4.
     Huar af ähr ett hemmans andehl,                                                   10 7/8}
D. Samma åhr een åker lyckia till inspectorens gård af sandh jordh,      2 7/8}                                   13 3/4.
   Åker höö 5 1/16 lass, uthföres halfdehlen för huart annat åhrs träde skull,                              2 1/2.
E. Dufunässet, no 7, neder wedh siön af fnugg  och tufuigh wall, 11 tunlandh á 1 1/2 lass,      16 1/2.
   No 8, af fnugg och måsse wall, 21 1/2 tunlandh á 1 1/2 lass,                                               32 1/2.
F. Trät engen som Wåcknesta by hafuer cederat till denna by effter anno 1693 åhrs lagmans
   domb, består af småt star wall, 2 3/4 tunlandh á 1 1/2 lass,                                                   4 1/8.
G. Stor engen, no 9, af hårdh wall, 11 1/4 tunlandh á 2 lass,                                                 22 1/2.
   No 10, af sidländigare hård wall, 4 tunlandh á 2 1/2 lass,                                                   12.
   No 11, af små star wall, 13 tunlandh á 2 lass,                                                                   26.
   No 12, af skarpare hårdh wall, 9 tunlandh á 1 lass,                                                             9.
   No 13, af tufuigh wall, 10 7/8 tunlandh á 1 lass,                                                                 10 7/8.
H. Krafz kiäret, no 14, af hårdh wall, 3 1/2 tunlandh á 1 1/2 lass,                                             5 1/4.
   No 15, af små star wall, 6 7/8 tunlandh á 2 lass,                                                                13 3/4.
   Någre stycken uthängz tegar på Hunna engen, en dehl af små star wall, 4 1/2 tunland á 2 lass, 9.
   Dito af fnuggh wall, 2 1/2 tunlandh á 1 1/2 lass,                                                                     3 3/4.
                                                                                                                       _______________
                                                                                                                         Summa,   167 3/8.
         Huar af ähr ett hemmans andehl,                                                                                                            55 3/4.
J. Häst hagen medh tall skough bewuxen.                                                                 ________________________
                                                                                                                                                         24 1/4.   55 3/4.

Wijdare denna byes lägenheter här till humble stänger till huar gårdh 200 stycken.
Nötörftigdt muhlbete sampt fånge skough och wede brandh. Fiske uthi sundet medh sex par wärkar,
uthi Wijkan och Gåhlssiön mäd nät och liustrande om wåren. Den rågångh som kringhwärfuer bemälte
byess utmark ähr betechnadt medh litter K. Åker bruket ähr huart annat åhr i träde.


(Karttext:)
Läggesta åker giärde.
Läggesta egor.
Kiär.
Knechte stugu.
Gåhl siön lacus.
Kiälla.
Tall och gran skough.
Gran bakar.
Tall skough.
Wåknesta egor på denna sijdan.
Wärkuarns baken, moo mark.
Småt star wall.
Fnugg och måsse wall.
Häst hagen.
Fall.
Slätt, oduglig till engh.
Dufunäs udd.
Tall och gran skough sampt stenigh mark.
Högländ sandh jordh.
Sand jord.
Oduglig.
Skarp sandh jordh.
Sidländigare sandh jord.
Tall skough.
Wikan lacus.
Fnugh och tufuigh wall.
Een bake.
Små star wall.
Bake.
Hård wall.
Leer jord.
Tompt.
Leerblandat jord.
Kåhl gård.
Tompt.
Tompt.
Leer jord.
Lind.
Hård wall.
Lindh.
Sidländ tufuigh hård wall.
Små star wall.
Små star wall.
Askersundz stadz egor på denna sijdan.
Lindz engh.


Afsatt anno 1695
af
G. Toring.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.