S6:146(Beskrivning:)
Kampe torp uthi Sundbo härad och Asker-
sundz sochn, 1/4 crono hemman uppå almäningen belägit.

A. Hemmanetz huustompt.                             Tunland. Lass.
B. Ena åhrss uthsäde uthi 2:e
   giärden af öhr såugh
   sampt stenigh jordh, ähringh
   till huart 4:de korn,                                      3 3/8.
   Ibidem linde wall, 1/2 tunland á 1 1/2 lass,                   3/4.
C. Andra åhrs uthsäde uthi 2:e
   giärden, af samma jordmåhn,                       1 1/2.
   Ibidem linde wal, 1/2 tunland á 1 1/2 lass,                    3/4.
D. Engen består af fnugg och
   stenigh sampt bäria
   wedz wall, 7 1/2 tunland á 1 lass,                             7 1/2.
        Humble gård 200 stänger.        ___________________
                                                                     4 7/8.     9.
Wijdare detta hemmans lägen-
hetter finnes här till muhlbete
sampt timber, fånge skough och
wedebrand. Åker brucket ähr
huart annat åhrs träde.


(Karttext:)
Gran baka.
Fnugg och stenig wall medh bäria wedh.
Öhr och såugh sampt stenigh jordh.
Biörk och gran skough sampt stenigh wall.
Lind.
Oduglig.
Lind.
Samma jord.
Lindh.
Biörk backar, oduglig.
Fnugg wall.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.