S6:147(Beskrivning:)
Löfåhsen uthi Sundbo härad och Askersundz sochn
1/4 crono hemman uppå almäningen belägit, åkerbruket ähr tredingz
trädde.

Litter.
A.  Hemmanetz huusz tompt.
B. Upbrukat åker in alles af högländigh öhr och stenigh jordh
   4 3/4 tunlandh, huar af tuänne dehlar uthföres,                         2 2/3.
   Gifuer ähringh till huart 4:de korn,
   Ibidem linde wall stenigh,  5 tunlandh á 1 lass, giör 5 lass huar
   af tuänne dehlar uthföres,                                                                  3 1/4.
C. Engen består af stenigh sampt bäria wedh och fnugg
   wall, 4 tunlandh á 1 lass,                                                                  4.
        Humble gårdh 200 stänger.                                 _________________
                                                                                                2 2/3.   7 1/4.
Wijdare detta hemmanetz lägenheter finnes här till
timber, muhlbet sampt fånge skough och wedebrandh
på allmäningen.


(Karttext:)
Dij kiär.
Fall.
Gran baka.
Stenigh sampt beria wedh och fnugg.
Wall.
Linde wall.
Lind.
Högländ öhr och stenigh jord.
Oduglig baka.
Fnugg wall.
Lindh.
Linde wall.
Linde wall.
Almäningen på denna sijdan.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.