S6:148(Beskrivning:)
Hållet uthi Sundbo härad och Askersundz
sochen 1/4 crono hemman, belägit uppå allmäningen.
Åker brucket ähr tredingz träde.

A. Hemmanetz huusz tompt.                                                             Åker. Engh
B. Upbrukat åker in alles af höghländigh öhr och stenigh                tunland. lass.
   jiordh 3 7/8 tunlandh, huar af tuänne dehlar uthföres,                   2 5/8.
   Gifuer ähringh till huart 4:de korn.
   Ibidem stenigh linde wall, 6 1/2 tunlandh á 1 lass, huar
   af tuänne dehlar uthföres,                                                                          4 3/8.
C. Engen, no 1, af hårdh och stenigh wall, 3 7/8 tunland á 1 lass,                   3 7/8.
   No 2, af sidländigh hårdh wall, 4 7/8 tunland á 1 1/2 lass,                            7 5/16.
D. Een lijtten engh af fnugg och stenigh wall, 3 1/4 tunland á 1 lass,               3 1/4.
E. Häst hagen af stenigh mark.                                           __________________
F. Dito een liten kalfue haga, stenigh.                                            2 5/8.      18 13/16.
      Humble gårdh 200 stenger.

Wijdare detta hemmans lägenheter finnes
här till muhlbete sampt fånge skough
och wedebrandh. Fiske medh winter
nott uthi Östr Laas siön.


(Karttext:)
Linde wall.
Linde wall.
Linde wall.
Biörk och aspe skough.
Almäningen.
Östr Laas siön.


Desse cartor ähro
anno 1694 af
G. Toring.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.