S6:150-1(Beskrivning:)
Gåhlsiö uthi Sundbo härad och Askersundz sochn
1/4 crono hemman, såsom höghwälborne grefwe Johan Oxenstiarna hafwer bekomit
af kronan, men sedermera hafwer fru Christina Hop af stådt ofuanbemälte
crono hemman, huilket ähr racerat under Askersundz stadh och uptagit
på Ullawij egor.

Litter.                                                                                                Åker.   Engh.
A. Hemmanetz huusz tompt.                                                            tunland.   lass.
B. Ena åhrss uthssäde, no 1, af muhl och sandblandat jordh, gifuer ähring
   till huart 5:te korn,                                                         5.
   No 2, igenlagder åker af samma jordh måhn,                 1 1/2.
   Ibidem linde wall, 3 tunlandh á 2 lass,                                    6.    6 1/2.
C. Andra åhrs uthssäde, no 3, af mull och sandblandat jord, kan be-
   räcknas till huart 5:te korns ähringh,                               3 7/8.
   No 4, upbruckat åker af lill engen samma jordh måhn,   2 7/16.
   Ibidem lindewall, 3 1/4 tunlandh á 2 lass,                                6 1/2. 6 5/16.
   Åker höö 12 1/2 lass, uthföres halfdehlen för huart annat
   åhrss trädde skull,                                                                                          6 1/4.
D. Engen består af fnugg och tufuigh sampt måsse
   wall, 33 3/4 tunlandh á 1 lass,                                                                       33 3/4.
                                                                                                       ____________
                                                                                                        12 13/16.  40.
Wijdare detta hemmans lägenheter finnes här till fiske
uthi Gåhlsiön. Muhlbete, fångeskough och wedebrandh på Ullewij
egor.


(Karttext:)
Cono sten.
Bängt Nilssons haga.
Läggesta egor på denna sijdan.
Fnuggh och tufuigh sampt måsse wall.
Fnuggh och tufuigh sampt måsse wall.
Oduglig bärgh och stenigh mark medh små tall skough.
Fnuggh och tufuigh sampt måsse wall.
Oduglig baka.
Linde wall.
Tall skough och stenigh mark.
Lindh.
Mull och sandblandat jordh.
Gåhlsiön lacus.
Linde wall.
Oduglig baka.
Mull och sandblandat jord måhn.
Kiär.
Linde wall.
Askersundz stadz eller Ullawij egor på denna sijdan.
Lindh.


Afsatt anno 1695
af
G. Toring.


(Under skalan:)
Scala wlnarum.