S6:152(Rubrik:)
Winnersiö uthi Sundbo härad och Askersundz sochn
1/4 crono hemman, såsom höghwälborne grefwe Johan Oxenstierna hafwer
bekomit af konglig maijtt och cronan.


(Beskrivning:)
Litter.                                                                  Åker.   Engh.
A. Hemmanetz huusz tompt.                            tunlandh.   lass.
B. Enna åhrs uthssäde af såugh och
   stenigh jord, ähringh till huart 4.de korn,            1 3/8.
   Ibidem linde wall, 1 tunlandh á 1 lass,          1.
C. Andra åhrs uthssäde af samma jord
   måhn,                                                                  3/4.
   Ibidem linde wall, 3 tunlandh á 1 lass,          3.
   Åker höö 4 lass uthföres halfdelen för
   huart annat åhrs träde skull,                                           2.
D. Engen, no 1, af hård wall, 1 tunland
   á 1 lass,                                                                        1.
   No 2, af måsse wall, 5 tunlandh á 1 lass,                       5.
E. Wasse lijckan af hårdh wall, 1 3/4 tunland
   á 1 lass,                                                                        1 3/4.
                                                                     ______________
      Humble gårdh 200 stänger.                           2 1/8.    9 3/4.

Wijdare detta hemmans lägenheter finnes här
till muhlbete, fånge skough och wedebrandh,
men icke ifrån näst omliggiande hemman
afrössader. Åkeren bruckas huart annat åhr i träde.


(Karttext:)
Almäningen.
Oduglig och stenigh mark.
Oduglig.
Linde.
Lindh.
Linde wall.
Wijnna egor.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.