S6:156-7(Beskrivning:)
Sefredzboda uthi Askers härad
och Lännes sochn, 1/2 crono hemman.

Litter.                                                                         Åker.  Engh.
A. Hemmanetz huusz tompt.                                     tunland.  lass.
B. Ena åhrs uthssäde af sandh jordh, kan be-
   räckans till huart 4:de korns ahringh1,                     3 3/4.
   Ibidem linde wall, 1 7/8 tunland á 1 1/2 lass,                         2 13/16.
C. Andra åhrs uthssäde af sandh jordh,                     3.
   Ibidem linde wall, 2 1/2 tunland á 1 1/2 lass,                         3 3/4.
D. Nåra engen, no 1, af hårdh wall, 8 tunland
   á 1 1/2 lass,                                                                       12.
   No 2, ibidem af små star och kiär
   wall, 3 tunland á 2 lass,                                                      6.
E. Wäster engen af små star wall, 2 1/2 tunland á 2 lass,         5.
          Humble gårdh 30 stänger.                     _______________
                                                                                6 3/4.   29 9/16.
   Wijdare detta hemmans lägenheeter
   finnes här till godt muhlbete
   sampt fånge skough och wede
   brandh, någon timber skough. Åkren
   ähr huart annat åhr i träde.


(Karttext:)
Skough och utt mark på denna sijdan.
Små star wall.
Måsse oduglig.
Höghländt och något stenigh mark medh biörk och ahl skough.
Hårdh wall.
Lindh wall.
Sandh jordh.
Lind wall.
Små star wall.
Lind.
Sandh jordh.
Skough och utt mark på denna sijdan.
Lindh wall.
Betes haga.
Oduglig.
Skough och utt mark.
Ahl skoug.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.


_____________
1Fel för ähringh.