S6:160-1(Beskrivning:)
Stenkulla uthi Askers härad och Lännes
sochn, 1/2 crono hemman.


Litter.                                                                                          Engh.
A. Hemmanetz huusz tompt.                                          tunland.  lass.
B. Ena åhrs utssäde af stenigh och örigh
   jordh, kan beraknas1 till huart 4:de korns ähring,          4.
   Ibidem linde wall, 1 tunland á 1 lass,                      1.
C. Andra åhrs utssäde af samma jord måhn,                    4.
   Ibidem linde wall, 1 tunland á 1 lass,                      1.
   Halfdelen af åker höet utföres för träde,                                     1.
D. Engen af hårdh och stenigh wall,
   16 7/8 tunland á 1 1/2 lass,                                                       25
E. Dito en engh af hård wall, no 1, ähr 2 1/4 tunland,                    2 1/4.
   No 2, af små star wall, á 4 1/4 tunland á 2 lass,                          8 1/2.
F. Noch een enge haga af hårdh wall, 2 1/2 tunland
   á 1 1/2 lass,                                                                               3 3/4.
G. Een liten kalfwe haga.                                     __________________
        Humble gårdh 200 stänger.                                    8.        40 15/16.

Wijdare detta hemmans lägenheter finnes
här till godt muhlbete sampt timber,
fångeskough och wedebrandh, män ähr
icke ifrån näst angräntzade heman
afwitradt. Åker bruket ähr huart
annat åhr i träde.


(Karttext:)
Hårdh wall.
Steen baka.
Sten baka.
Derr böhlz egor.
Stenigh och örigh jordh.
Stenigh och örigh jordh.
Hårdh och stenigh wall.
Små star wall.
Lindh.
Hårdh wall.
Ahl skoug.
Hassel och ahl skough.
Skough och utt mark.
Rudamens egor.
Hasel skough.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.


______________
1Fel för beräknas.