S6:163b(Beskrivning:)
Östan torp uthi Askers härad och Län-
nes sochn, 1/4 crono hemman.

Litter.                                                                   Åker. Engh.
A. Hemmanetz huusz tompt.                              tunland. lass.
B. Utssäde ena åhret af suart mylla
   och stenigh jordh, ähringh till 5:te korn,             2 7/8.
   Ibidem linde wall, 1/4 tunland á 1 1/2 lass,                        3/8.
C. Andra åhret af samma jord måhn,                   3.
   Ibidem linde wall, 1/4 tunland á 1 1/8.                               3/8.
D. Öster engen, no 1, af hårdh wall,
   13 tunland á 1 lass,                                                   13.
   No 2, ett kiär af små star wall,
   5 tunland á 2 lass,                                                     10.
E. Een liten kalfwe haga.                                _________________
                                                                          5 7/8.  23 3/4.
   Widare detta hemmans lägenheter
   finnes här till godt muhlbete, timber,
   fångeskough och wedebrandh. Littet fiske
   uthi siön. Åkeren ähr huart annat åhr i träde.


(Karttext:)
Utt marken.
Fall.
Suart mylla och stenigh jordh.
Fall.
Skough och utt mark.
Lind wall.
Suart mylla och stenigh jordh.
Lindh.
Lindh.
Hårdh wall.
Gran skough.
Oduglig baka.
Östan torp siöen.
Oduglig.
Små star wall.
Sigge torpz egor.
Nåra Wijltungla egor.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.