S6:166(Beskrivning:)
Därböhl uthi Askers härad och Länne
sochen, 1/2 crono hemman.

Litter.                                                                             Åker.  Engh.
A. Hemmanetz huusz tompt.                                        tunland.  lass.
B. Eena åhrs utssäde uthi 2:ne giärden af
   stenigh och örigh jordh, ähringen ähr 5:te korn,           5 1/8.
   Ibidem linde wall, 2 1/2 tunlandh á 2 lass,            5.
C. Andra åhrs uthssäde af stenigh och örigh
   jordh, kan beräcknas till huart 5:te kors1 ähringh,        5.
   Ibidem linde wall, 2 1/4 tunlandh á 2 lass,            4 1/2.
   Åker hööet 9 1/2 lass, uthföres halfdehlen                               4 3/8.
D. Öster engen af hårdh och måssigh wall,
   15 1/4 tunland á 2 lass,                                                         30 1/2.
E. Noch een litten engh af hårdh wall, 7 1/2 tunland á 2,           15.
        Humble gårdh 400 stänger.                           ______________
                                                                                  10 1/8.  50 1/4.

Wijdare detta hemmanss lägenheter finnes här
till siöhnt fiske medh wijnter och såmmar nott.
Godt muhlbet sampt timber, fånge skough
och wede brandh. Åkeren ähr huart
annat åhr i träde.


(Karttext:)
Hjelmar lacus.
Lindh.
Öhr jordh.
Lindh.
Tompt.
Hielmar lacus.
Stenigh och örigh jordh.
Linde wall.
Stenigh och örigh jordh.
Lindh wall.
Oduglig baka.
Gran skough.
Hårdh wall.
Hårdh och måssigh wall.
Hamppe torpz egor.
Oduglig.
Gran baka.
Hardh2 och måssigh wall.
Skough och utt mark på denna sijdan.


Af Gabr. Tohring
år 1693.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.


_________________
1Fel för korns.
2Fel för hårdh.