S6:168-9b(Beskrivning sid 168:)
Sahle baka uthi Askers härad och
Lännes sochn, 1/4 crono hemman.

Litter.                                                                                          Åker.  Engh.
A. Hemmanetz huusz tompt.                                                      tunland.  lass.
B. Östra giärdet af sandh jordh, ähringh till huart 4:de korn,           3 1/4.
   Ibidem linde wall, 3/4 tunland á 1 1/2 lass,                 1 1/8.
C. Wästera giärdet andera åhret af suart mylla, ähringh 5:t korn,    3.
   Ibidem linde wall, 7/8 tunland á 1 1/2 lass,                  1 5/16.
   Åker hööet 2 7/16 lass, utföres halfdehlen för träde skull,                         1 7/32.
D. Wäster engen, no 1, af måssigh och fnugh wall, 5 tunland á 1 lass,        5.
   No 2, af små star wall, 5 tunland á 2 lass,                                            10.
E. Een litten engh af hårdh wall, 2 7/8 tunland á 2 lass,                               5 3/4.
F. Een litten betes haga.                                                             ______________
G. Noch 2:e kalfwe hagar, af sten bunden mark.                           6 1/4.  21 31/32.
       Humble gårdh 100 stänger.

Wijdare detta hemmans lägenheeter finnes
här till godt muhlbete sampt timber, fånge
skough och wedebrandh, män ähr icke ifrån
näst omliggiande hemman afrössader. Åker-
bruket ähr huart annat åhr i träde.


(Karttext sid 168:)
Swarten lacus.
Oduglig.
Bärgz egor.
Lind wall.
Lind wall.
Suart mylla.
Sandh jordh.
Lind.
Små star.
Måsse och fnugh wall.
Oduglig sten baka.
Hårdh wall.
Utt mark.
Gran skough.


(Beskrivning sid 169:)
Hälle giöl uthi Askers härad och
Lännes sochn, 1/4 crono hemman.

Litter.                                                            Åker.  Engh.
A. Des bygningz tompt.                              tunland.  lass.
B. Ena åhrs utssäde af öhr jordh och
   stenigt, ähringh till 4:de korn,                     1 3/4.
   Ibidem linde wall, 1 1/2 tunland á 2 lass,  3.
C. Andera åhrs utssäde af samma
   jordh måhn,                                              2 1/8.
   Åker höö 3 lass, hahldelen1 utföres,                      1 1/2.
D. Engen af små star och måsse
   wall, 15 7/8 tunland á 1 1/2 lass,                           23 13/16.
                                                           __________________
          Humble gårdh 100 stänger.               3 7/8.  25 5/16.

Wijdare des lägenheeter finnes här
till muhlbete, fånge och wedebrand
sampt timber skough, men icke
af rösat. Åkeren ähr huart
annat åhr i trädde.


(Karttext sid 169:)
Knechte stugu.
Knechtens engh.
Sten baka.
Sten baka, oduglig.
Små star och måsse wall.
Baka, oduglig.
Öhr och stenig jordh.
Linde wall.
Öhr och stenig jordh.
Oduglig.
Råås egor på denna sijdan.
Skough och utmark.
Gran baka.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.


______________
1Fel för halfdelen.