S6:172a(Beskrivning:)
Mouge torp uthi Askers härad och
Lännes sochn, 1/8 crono hemman.

Litter.                                                                                     Åker.  Engh.
A. Hemmanetz huusz tompt.                                                 tunland.  lass.
B. Eena åhrs uthssäde af öhr och stenigh jordh, kan
   beräknas till huart 4:de korns ähringh,                                  3 1/8.
   Ibidem linde wall, 2 3/4 tunlandh á 2 lass,               5 1/2.
C. Andera åhrs utssäde af samma jordh mån,                         2 3/4.
   Ibidem linde wall, 1 7/8 tunland á 2 lass,                 3 3/4.
   Åker höö 9 1/4 lass, huar af uthföres halfdehlen
   för huart annat åhrs träde skull,                                                       4 5/8.
D. Engen af hårdh wall, 14 tunland á 1 1/2 lass,                                21.
E. Noch een enge haga af fnugg wall, 2 1/4 tunland á 2 lass,                4 1/2.
F. Dito een betes haga för kalfwar af stenigh mark.         ________________
       Humble gårdh 50 stänger.                                               5 7/8.  30 1/8.

Wijdare detta hemmans lägenheter finnes här
till godt muhlbete sampt timber,
fånge skough och wede brandh, men icke
ähr ifrån näst omliggiande hemman afrösade
Åker bruket ähr huart annat åhrs träde.