S6:173a(Beskrivning:)
Eke torp uthi Askers härad och Län-
nes sochen, 1/8 hemman, crono.

Litter.                                                                            Åker. Engh.
A. Hemmanetz huusz tompt.                                       tunland. lass.
B. Ena åhrs uthssäde uthi öster giärdet af
   sandh och örigh jordh, kan beräknas
   till huart 4:de korns ähringh,                                       1 1/2.
   Ibidem linde wall, 3/4 tunland á 2 lass,        1 1/2.
C. Andera åhrs uthssäde af samma
   jordh mån,                                                                 2 1/2.
   Ibidem linde wall, 1/2 tunland á 2 lass,
   Åker höö 2 1/2 lass, utföres halfdehlen
   för huart annat åhrs träde skull,                                               1 1/4.
D. Engen af måssigh och fnugh wall,
   något skough luppen, 12 tunland á 1 1/2 lass,                        18.
E. Noch een liten engh af hårdh wall,
   1 1/4 tunlandh á 2 lass,                                                            2 1/2.
                                                                             _______________
                                                                                    4.        22 3/4.

Wijdare detta hemmans lägenheter
finnes här till fiske uthi siöen.
Godt muhlbete sampt timber, fånge
skough och wede brandh, men icke
afrössader ifrån näst angräntzade
hemman. Åker bruket ähr huart
annat åhrs i träde.