S6:176-7(Beskrivning:)
Sigge torp uthi Askerz härad och Län-
nes sochn, 1/8 crono hemman, uptagit uppå Ijstorpa egor.

Litter.                                                                                                             Åker.  Engh.
A. Hemmanetz huusz tompt.                                                                         tunland.  lass.
B. Ena åhrs uthssäde uthi nåra giärdet af sandh jordh, kan be-
   räknas till huart 4:de korns ähringh,                                                               2 3/4.
   Ibidem linde wall, 1/4 tunland á 2 lass,                                                   1/2.
C. Andera åhrs uthssäde af sandh jordh, ähringh till huart 4:de korn, 2 1/4}
   Ibidem linde wall, 2 3/4 tunlandh á 2 lass,                                             5 1/2. 2 3/4.
D. Samma åhr ett litet giärde af sandh jiord,                                        1/2}
   Dito linde wall, 1 1/2 tunland á 2 lass,                                                   3.
                                                                                                           ____
                                                                                                              9.
   Åker höö 9 lass, utföres halfdehlen för huart annat åhr trade1,                                  4 1/2.
E. Engen af hårdh och tufuigh wall, 16 tunland á 1 1/2 lass,                                        24.
F. Noch een engh af hårdh wall, 3 1/2 tunland á 2 lass,                                                7.
G. Een liten betes haga för kalfwar.                                                       ______________
                                                                                                                      5 1/2.  35 1/2.
               Humble gårdh 100 stänger.

Wijdare detta hemmans lägenheter finnes här
till nötorfftigt fiske uthi siön, godt muhlbete
sampt timber, fånge skough och wedebrandh.
Åker bruket ähr huart annat åhr i träde.


(Karttext.)
Östan torpz egor på denna sijdan.
Östan torpa siön.
Hårdh wall.
Oduglig fall.
Lindh.
Linde wall.
Sandh jordh.
Hårdh och tufuigh wall.
Lindh.
Sandh jordh.
Lind.
Linde wall.
Ysztorpa egor.
Hardh2 och tufuig wall.
Skough och utt mark.
Söra Wijltungla egor.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.

______________
1Fel för träde.
2Fel för hårdh.