S6:179-80a(Beskrivning:)
Geometrisk carta
öfwer
Wijn öön uthi Askerz härad
och Lännes sochn, består af tuänne byar uthi
Hielmaren belägne, nämbligen.

Litter.
A. Södre byszens huustompter som
   ähre 5 hella crono hemman, af licka storleck.
B. Eena åhrs utssäde uthi 2:ne giärden, no 1, af sandh
   och öhr jordh, kan beräknas till huart 4:de korn ähring             23 3/8.
   No 2, af såugh jordh, ähringen ähr huart 5:te korn,                      3 3/4.
   Ibidem linde wall, 3/4 tunland á 2 lass,                                               1 1/2.
C. Samma åhr 2:ne små åker lyckor af sandh jordh, till 4:de korn,  1 1/2.
                                                                                                 ______
                                                                                                  28 7/8.
   Huar af ähr ett hemmans andehl,                                                               5 3/4.
D. Andra åhrs uthssäde uthi 2:ne giärden, no 3, af
   sandh jordh, kan beräknas till huart 4:de korns ähringh,            22 1/4.
   No 4, af såugh jordh, beräknas till huart 5:te korns ähring,         8 3/4.
   Ibidem linde wall, 4 tunlandh á 2 lass,                                               8.
                                                                                          ___________
                                                                                                  31.   9 1/2.
   Huar af ähr ett hemmans andehl,                                                               6 3/16.
   Åker höö 9 1/2 lass, uthföres tredje dehlen för huart
   annat åhrs träde skull,                                                                      6 1/3.
E. Engen, no 5, af små star wall, 35 tunlandh á 2 lass,                       70.
   No 6, af hårdh och stenigh wall, 25 tunland, men icke mer
   ähn halfdehlen som utföras kan, 12 1/2 tunland á 1 lass,                  12 1/2.
   No 7, dito af star och sanch wall, 23 tunlandh á 2 lass,                   46.
F. Någre små gräs hagar som bestiga till 12 tunland á 2 lass,             24.
                                                                                     ______________
                                                                                                      158 5/6.
   Huar af ähr ett hemmans andehl,                                                                            31 3/4.
                                                                                                         ________________
   Humble stänger till huar gårdh 200 stycken.                                            11 15/16.  31 3/4.


(Karttext:)
Hjelmar lacus.
Skarp hårdh wall medh skough bewuxen.
Baka.
Öhr och sandh jordh.
Såugh jordh.
Steen baka oduglig.
Lindh.
Öhr och sandh jordh.
Knech stugu.
Såugh jordh.
Linde wall.
Gran och tall skough sampt stenigh mark.
Skarp sandh och örigh jordh.
Mull, sandh och stenig jordh.
Små star wall.
Små star wall.
Baka.
Linde wall.
Wijnunge åås åås.
Gran och tall skough [sampt timber,] af stenigh och sijdh ländigh [mark.]
Hjel-mar lacus.
Såugh jordh.
Sandh jordh.
Såugh jordh.
Sandh och öhr jordh.
Linde wall.
Bake oduglig.
Linde wall.
Oduglig.
Knechte stugur.
Sandh jordh.
Af hårdh och stenigh wall.
Star och sanch wall.
Sandh jordh.
Sandh och öhr jordh.
Linde wall.
Lindh.
Små star wall.
Hjelmar lacus.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.