S6:179-80b(Beskrivning:)
Litter.                                                                                Tunland.     Åker. Engh.
G. Nårra byszens huusz tompter                                               lass. tunland. <lass>
   som ähro 5 hella crono hemman, hwilka bestå af licka
   storleck uthi åker och engh.
H. Ena åhrs uthssäde uthi södra giädet, no 8, af skarp sandh
   och öhrigh jordh kan beräknas till huart 4:de korn,          18 1/4.
   No 9, af muhl, sandh och stenigh jordh, kan bera- 
   knas1 till huart 5:te korns ähringh,                                     9 3/4.
   Ibidem linde wall, 2 tunland á 2 lass,                                        4.
                                                                                     ________
                                                                                        28.
   Hwar af ähr ett hemmans andehl                                                     5 9/16.
J. Andra åhrs uthssäde uthi 2:ne giärden, no 10, af såugh
   jordh, kan beräcknas till huart 5:te korns ähringh,            14 1/2.
   No 11, af öhr och sandh jordh, kan beräknas till
   huart 4:de korn,
   Ibidem linde wall, 5 tunlandh á 2 lass,                                    10.
                                                                                ___________
                                                                                        21.   14.
   Hwar af ähr ett hemmans andehl,                                                    4 3/16.
   Åker hööet 14 lass, utföres halfdehlen för
   huart annat åhrs trädde skull,                                                   7.
K. Engen Hoen brålen af skarp hårdh wall, 41 3/4 tunlandh,
   huilken ähr all medh skough bewuxen så att eij mer
   ähn halfdelen beräknas kan, 20 7/8 tunland á 1 1/2 lass,          31 5/16.
L. Een litten engh af små star wall, 10 tunland á 2 lass,             20.
M. Noch een engh af små star wall, 10 tunlandh á 2 lass,         20.
N. Någre slåtter hagar af små star wall, 5 1/2 tunland á 2 lass,  11.
                                                                                  _____________
                                                                                               89 4/16.
   Hwar af ähr ett hemmans andel,                                                                17 14/16.
                                                                                                  _______________
                                                                                                         9 3/4.  17 14/16.
Wijdare desse 2:ne byiars lägenheeter finnes här
till godt muhlbete sampt fånge skough och wede
brandh, medh något gran timber, fiske medh
wijnter och såmmar noot. Åker bruket ähr huart
annat åhr i träde.

_______________
1Fel för beräknas.