S6:183-4a(Rubrik:)
Geometrisk carta
öfwer
kungz gården Segersiö med des
till hörige egor uthi åker, eng, holmar, siö sampt dagzuarkz-
torp, belägit uthi Askers häradh och Lännes sochn, huars egor
ähr anoterat medh suart A.B.C.D.


           Explicatio notarum.

Litter.                                                                                                      Tunland.   Åker.   Engh.
A. Man och ladugårdz tompter.                                                                       lass. tunland. lass.
B. Ena åhrs utssäde uthi wäster giärdet, no 1, af leerblandat jord,
   kan beräknas till huart 6:te korns ähringh,                                        30 5/8.
   No 2, af suart mylla jordh, kan beräknas till huart 6:te korn ähring, 10 1/8.
   No 3, af såugh jordh, ähringh till huart 5:te korn,                              3 3/8.
   No 4, af sandh jordh, ähringen ähr huart 4:de korns,                        3 3/8.
   No 5, ibidem linde wall af små star, 44 tunlandh á 2 lass,                         88.
   No 6, dito af fnugh och tufuigh linde wall medh några ene buskar,
   6 7/8 tunlandh á 1 lass,                                                                              6 7/8.
                                                                                                  _____________47 1/2.
C. Andra åhrs utssäde uthi öster giärdet, no 7, af suart mylla jord,     33.
   No 8, af såugh jordh, ähringen ähr huart 5:te korn,                           7 3/8.
   No 9, ibidem linda af små star wall, 10 tunland á 1 1/2 lass,                      20.
   No 10, dito lind af hårdh wall, 5 3/8 tunland á 1 1/2 lass,                             8 1/16.
D. Samma åhr uthi humble gårdz täppa, af suart mylla jordh,               4 1/2.
                                                                                                  _____________44 7/8.
                                                                                                               122 15/16.
   Åker höet 122 15/16 lass, utföres halfdehlen för huart annat
   åhrs träde skull,                                                                                                          61 15/32.
E. Drängh engen af grof star wall wall, 13 tunland á 3 lass,                                             39.
F. Wij hammars engen, no 11, af grof star wall, 23 3/4 tunland á 4 lass,                          95.
   No 12, ibidem af små star wall, 32 tunlandh á 2 1/2 lass,                                             80.
G. Lännes engen, no 13, af hårdh wall, 11 3/8 tunland á 2 lass,                                       22 3/4.
   No 14, ibidem af grof star wall, 29 tunland á 5 lass,                                                  145.
   No 15, dito små star wall, 17 tunland á 3 lass,                                                            51.
   No 16, eett orögdt wide kiär 244 tunland, duglig till engh.  
   Ekhagz engen, no 17, huar uthi en tract ähr, kallass Ström-
   engen, af grof star wall, 18 1/2 tunland á 4 lass,                                                           74.
   No 18, dito blacka af små star wall, 22 3/4 tunland á 3 lass,                                        68 1/4.
         19, Kiöbärgz engen af fräken och grof star wall, 29 1/2 tunland á 4 lass,              118.
   No 20, eett nyrögdt kiär af fräken och grof star sampt dije wall,
   45 tunlandh á 3 lass,                                                                                                 135.
   No 21, Ekzhagz baken af hårdh wall 68 tunland, huilka tunland
   som icke mer ähn halfdehlen kan utföras för des myckna
   eke skough skull, 34 tunland á 1 lass,                                                                          34.
   No 22, uthi samma engh ähr ett dugligt wide kiär som kan
   rödias till engh, består af 56 tunland,
J. Siöholma Hästen af grof star wall, 4 tunland á 5 lass,                                                  20.
K. Börlaren af små star wall, 6 5/8 tunland á 2 lass,                                                        13 1/4.
L. Een betes haga för kalfwar af giärdet inhägnadt.
M. Smedie hagen medh små ahl skough bewuxen.
N. Nåra Löttan, af stängdt till betes hagh, ähr medh biörk och ahl skough.
O. Söder Löttan, till bette inhägnadt.
P. Häst hagen, af stenbunden mark medh een och biörk skough.
Q. Koo hagen, ähr en dehl sanch kiär och en dehl högländig mark af biörk
   och ahl skough,
R. Diurgården medh biörk skough bewuxen.
S. Häst holmen af stenigh och oländigh mark.
T. Ehl holmen.
W. Yxnässet som förr warit under kungz gården, häfdas
    nu till rustningz stamben Munke wrak.
   Een ut engh i Askers sochen, kallas Stoo hagen af hårdh wall, 13 tunland á 2 lass,       26.
                                                                                                              ____________ __
                                                                                                                92 3/5.  <   >23/< >.


(Karttext:)
Eggeby egor.
Biörk och ahl skough.
Serersiö torpz engh.
Segersiö torp egor.
Lerblandat jordh.
Sandh jord.
Fnugg wall.
Häst hagen af stenbunden marck medh een och biörk skough.
Små star wall.
Såugh jordh.
Hästehagen.
Habor rössa.
Siuga litta kiälla.
Trägårdh.
Leerblandat jordh.
Swart mylla.
Humble gård.
Stall.
Yx nässet.
Swart mylla jordh.
Leer blandat jordh.
Kåhl gårdh.
Grof star wall.
War boo.
Kiölna.
Kista.
Pörte.
Smedia.
Was siär.
Präst holmen.
Små star wall.
Helgesta by egor på denna sijdan.
Baka.
Hårdh wall sampt eke skough.
Swart mylla jordh.
Små star wall.
Grof star wall.
Diur hussen.
Fräcken och grof star sampt dye wall.
Fräken och grof star wall.
Såugh jordh.
Små star wall.
Grof star wall.
Baka.
Oduglig baka.
Kiöbergs egor.
Wijde kiär.
Små star wall.
Wassen.
Små star wall.
Kiöbergz enge tract.
Eke bake.
Kiär mark medh ahl skoug.
Suart mylla jord.
Fraken2 och star wall.
Tuu näsz egor.
Sand jord.
Fräken och star sampt dye wall.
Suart mylla.
Wijde kiär.
Nunne bro.
Ahl skoug.
Skatteby engh.
Grof star wall.
Lännes by råningh.
Wijde kiär.
Små star wall.
Eke bakar.
Små star wall.
Suart myla.
Grof star wall.
Lännes egor på denna sijdan.
Lännes egor på denna sijdan.
Hårdh wall.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.

Af Gabriel Tohring åhr 1692.


____________
1Fel för fräken.