S6:183-4b(Beskrivning nedre fliken:)
< >he oskattlagde dagzwarkz torpare som under kungzgården
Segersiö brukas, huars egor ähr medh rödt A, B, C, D betecknadt.
        Nämbligen.

A. Ehlwachtare torpetz huusz tompt.
B. Eena åhrs utssäde i östra giärdet af suart mylla jordh, kan beräcknas
   till huart 6:te korns ähringh,                                                                                  1 1/2.
   Ibidem linde wall, 3/8 tunland á 2 lass,                                                     3/4 lass.
C. Andra åhrs utssäde uthi 2:e små giärden af samma jordh mån,                             2 1/8.
   Ibidem linde wall, 1/2 tunland á 2 lass,                                                       1 lass.
   Åker höö 1 3/4 lass, utföres halfdehlen för huart annat åhrs träde skull,                               7/8.
D. Engen som består af fräken och star wall, 9 3/4 tunland á 2 lass,                                  19 1/2.
E. Een liten betes hagar för kalfwar.                                                               _____________3 5/8.  20 3/8.

F.          Diurwachtare torpetz huusz tompt.
G. Uthssäde ena åhret i 3:ne små lyckior af sandh jordh, ähringh till huart 4:de korn, 1 1/2.
H. Andera åhrs utssäde af suart mylla jordh, ähringen ähr huart 6:te korn,                 1 1/4.
J. Engen består af fräken och star sampt dye wall, 7 7/8 tunland á 2 lass,                          15 3/4.
                                                                                                                         ___________2 3/4.  15 3/4.
K.      Näsetz bygningz tompt.
L. Ena åhrs utssäde uthi nåra giärdet af suart mylla jordh, ähringen ähr 6:te korn,      1 3/8.
   Ibidem linde wall, 3/4 tunland á 1 lass,                                                     3/4 lass.
M. Andera åhrs utssäde uthi söra giärdet af samma jordh mån,                                1 3/4.
   Ibidem linde wall, 3/4 tunlandh á 1 1/2 lass tunlandet,                              1 1/8 lass.
   Aker1 höö 1 7/8 lass, utföres halfdehlen för huart annat åhrs träde skull,                           15/16.
N. Engen som ähr af små star wall, 8 5/8 tunland á 3 lass,                                                25 7/8.
                                                                                                                         ___________3 1/8.  26 7/16.
                                                                                                                                 __________________
                                                                                                                                           101 7/8. 1045 9/32.
Wijdare denna kungz gårdz lägenheter finnes här till skiöndt fiske
om wåren medh katzor och wärkar uthi elfwen sampt såmmar
och winter noth. Godt muhlbete sampt timber, fånge skoug
och wede brandh. Åker bruket ähr huart annat åhr i träde.


_____________
1Fel för åker.