S7:pärm3(Pärm insida:)
Ehuruwähl denna bok fillförende warit litererat
medh Wermelandz litter R no 5, såsom och folior från
1 till 51, så har man doch wijd rewideringen
anno 1701 den 18 marti befunnit häruthi warit
infattat mäst alla Närkes chartor och allenast
Wermelandz 1, 4, 5 och 10, hwilcka man för all
richtigheet skall här uthskurit, som sedan
dels kommit att införas i dett geographische
registret,deels äre oplagde till Wemelandz geo-
metriske chartor derest dee igenfinnas
hwarför och denna bok nu är littrerat medh
Närkes litter och nummer.