S7:3b(Rubrik:)
Affsätning af Tingztorpz by
i Erfwahla sochen som består af 4 hemmann
men allenast dhe 2:ne östersta hemmanen i byen
her aftages på deras andeehl medh egorne, som
sahlig fälltherren grefwe Gustafh Horns erf-
wingar af konglig maijtt och cronan tilllåhtes
sigh få tillbyta. Dhe andre 2:ne nordeste gårdar
bestå af 49 ortuglandh.


          Notarum explicatio.

A. Östra gården, 1 hehlt hemman, 26 ortugland.
B. Wästra giärdet, leer jordh,                  31 1/4.
   Hwar af detta hemmanetz andehl,                     8.
   Ibidem hafre jordh,                                          1.
   Ibidem lindewall,
C. Uthi en hafrelycka,                                        1 1/4.
                                                               _________10 1/4.
   Andra åhrs uthsäde.
D. Östra giärdet,                                     51 1/4.
   Detta hemmanetz anpart,                               12.
   Ibidem hafre jordh,                                         2 3/4.
   Lindewall,                                                                           4.
                                                                 ________14 3/4.
E. Stoorengen af oprögd wall, dehls hård-
   wall, till 77 1/4 tunland á 2 1/2 lass, löper
   på desse 2:ne hemmanen,
   Noch finnes her till fölgiande engar, som
   för öferflödig watten ey kunde aftagas.
   På uthmarken en liten engh, höö myran benämd,
   af starr wall,
   Ett enge stycke på Erfwahla engen,
   Humblestenger till 40 stycken.                 ___________________
                                                                                 25.      75 5/8.

H. Wästra gårdens bygningztompt,
   drager 16 ortugland.
B. Wästra giärdet,                                     4 1/2.
   Ibidem hafrejordh,                                  1.
   Ibidem lindewall,                                                                 1 1/2.
C. Een hafre lycka, des dehl                         3/4.
                                                       ______________6 1/4.
D. Andra åhrs uthsäde i östra giärdet.
   Des anpart,                                            8.
   Ibidem hafre jordh,                                1.
   Linde wall,                                                                          2 1/2.           
                                                          ____________ 9.
E. Stoorengen af oprögd wall kommer
   på detta hemmanet,                                                           45.
   På höömyran,                                                                      5.
   Ett engestycke på Erwalla engen,                                         4.
   Humblestenger 40 stycken.                          _________________
                                                                                 15 1/4.  58.

   Hwadh denne byesens lägen-
   heeter widare wedh kommer,
   ähr her till medelmåttigt uth-
   rymme sampt nödtorftigh
   skogh till wedebrand och
   gårdefångh.


(Karttext:)
Broen öfwer elfuen wedh Dylta.
Leer jordh, moo leera.
Byesens skough och uth rymme.
Torpa byes egor.
Hårdh wall som kan afröijas.
Leer jordh.
Odugligh backe af steen och bergh sampt liungh.
Linda.
Linda.
Leer jordh.
Sank måse och starr wall.
Örigh jordh.
Flåtens egor.
Nårs engen.
Ny rögningar.
Ny rögninger.
Leer jordh.
Axebergz hammars egor.
Nårszebäckz egor.
Linda.


Anno 1687 af
G. Toringh.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.