S7:6(Beskrivning:)
Humblebohl uthi Skyllersta
härad och Swinewadhz sochen, 1/2 hemman.

Litter.                                                                                        Åker. Engh.
A. Hemmanetz huusz tompt.                                                   tunland. lass.
B. Ena åhrs uthsäde uthi nåra giärdet af leerblandat
   jordh, kan berächnas till hwart 4:de korn,                              4 1/8.
C. Andra åhrs uthsäde uthi södra giärdet af
   samma jordemån,                                                                 3 1/4.
   Ibidem linde wall, 3 1/4 tunland á 1 lass,                                            3 1/4.
D. Engen, no 1, som är af hård wall neder-
   för giärdet, 7 1/4 tunland á 2 lass,                                                    14 1/2.
   No 2, af fnugh och hård sampt tufwigh wall,
   14 tunland á 1 lass,                                                                        14.
   En enge tegh på Afwersbys uthmark, kallas
   Weena,                                                                                            3.
E. Een betees haga af granskough och stenig mark.          ______________
   Wijdare dätta hemmans lägenheeter finnes                             7 3/8.  34 3/4.
   her till knapt fånge skough och wedebrand.


(Karttext:)
Fall.
Betees haga af gran och biörcke skough.
Biörcke skough.
Biörke backa.
Fnugh och hårdh sampt tufwigh wall.
Skough och uthmarck.
Odugeligh backa.
Skinnarebacka egor.
Leerblanda jordh.
Hård wall.
Enebacka.
Leerblanda jordh.
Tåmpt.
Dööbacka engh.
Linde wall.
Lind.
Lind.
Afwersbys egor.
Dööbacka egor.
Dööbacka, 1/4 hemman.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.


(Nedre högra hörnet:)
No 6.
Humblebohl, Kiääfe-
staru och Hällnääs
i Skyllersta härad
och Swinewad sochn.


(Under ramen:)
Rewiderad år 1753 och obserwerad som memo
och anmärkningarne utwisa.