S7:7b(Rubrik:)
Kiäfwestaru uthi Skyllersta
häradh och Swinewadz sochn, 1 hemman.


(Beskrivning:)
Litter.                                                                                              Åker. Engh.
A. Hemmanetz huusztompt.                                                           tunland. lass.
B. Ena åhrs uthsäde uthi östra giärdet af leerblandad jord,  4 1/4.
C. Samma åhr af leerblandat jord,                                      4.
   Ibidem lindewall, 1 1/8 tunland á 2 lass,
                                                                                 _________  8 1/4.     2 1/4.
D. Andra åhrs uthsäde af leerblandad jordh,                      4 1/2.
   Ibidem lindewall, 1 1/8 tunland á 1 1/2 lass,                                              11 5/8.
E. Samma åhr af leerblandat jord,                                      4 1/4.
   Ibidem linde wall, 1/2 tunland á 1 1/2 lass,                                                    3/4.
                                                                                  _________ 8 3/4.
F. Når engen, no 1, af små starrwall, 10 tunland á 2 lass,                          20.
   No 2, af hårdwall, 5 7/8 tunneland á 1 lass,                                               5 7/8.
   No 3, af små staar wall 7 tunland á 1 1/2 lass,                                         10 1/2.
G. Siöö engen, no 4, af små starr wall, 21 tunland
   á 2 1/2 lass,                                                                                                                           52 1/2.
   No 5, af små starr wall, 3 1/4 tunland á 2 lass,                                          6 1/2.
   No 6, af hårdwall, 1 1/8 tunland á 1 lass,                                                  1 1/8.
                                                                                      __________________
                                                                                                   17.      111 1/8.
        Humble gård 100 stänger.

Wijdare detta hemmans lägenheeter finnes her till
skiönt fiske uthi Sotteren medh sommar nott sampt
wåår fiske medh liustrande och katzor. Muhl-
beet, fånge skough och wedebrand. Den råågångh
som kringhwärfwar des byes skough ähr bemärckt
medh littra H, män dubiteras om skilldnat emellan
Bärgz fääbroo och Bängzboo engh. Åkrens frucht-
barheet kan berächnas till hwart 6:te korn, åker-
bruket blifwer wart annat åhr i träde.