S7:8b(Beskrivning:)
Gamby uthi Skyllersta häradh och Swinewadhz
sochen, 2:ne hemman af lijka stoorleek till egorne.

A. Byszen huustompter.                                                            Åker. Engh.
B. Ena åhrs uthsäde uthi ostra1 giärdet af muhl                       tunland. lass.
   och leerblandat jordh till byen,                         8.
   Hwar af blifwer ett hemmans andehl,                                      4.
    Åkerens fruchtbarheet kan berächnas till hwart 5:t korn.
   Ibidem linde wall, 2 1/2 tunland á 1 lass,                    2 1/2.
C. Andra åhrs uthsäde, no 1, af muhl och
   leerblandat jord,                                              6 1/4.
   No 2, af höghländigh muhl jord,                       2 1/4.
                                                                  ____________
                                                                         8 1/2.
   Hwar af blifwer ett hemmans andehl,                                      4.
   Kan beräknas till hwart 5:te korn.
   Ibidem linde wall, 3 1/4 tunland á 1 1/2 lass,               4 7/8.
D. Engen, no 3, af hårdwall, 10 tunland á 2 lass,        20.
   No 4, af tufwigh hårdwall, 6 7/8 tunland á 1 1/2 lass, 10.
   No 5, Pårss kiärret af sanck starr wall,
   3 1/2 tunland á 2 lass,                                                7.
   No 6, af fnugh och tufwigh hårdwall, 6 tunland
   á 1 1/2 lass,                                                               9.
   Uth engiar widh Stora Ema, till                                20.
                                                                        __________
                                                                                 73 3/8.
   Hwar af blifwer ett hemmans andehl,                                                36 1/2.
                                                                                 ___________________
                                                                                                8 1/4.  36 1/2.
Wijdare desse hemmans lägenheeter finnes
her till muhlbetee, fånghskough och wede-
brand. Den råågångh som kringh wärfwar
bemällte hemmans skough ähr betecknadt
medh litter E. Åkern blifwer hwart
annat åhr i träde.__________________
1Fel för östra.