S7:9b(Rubrik:)
Slätmo uthi Skyllersta
häradh och Swinewadhz sochen,
1/2 hemman.


(Beskrivning:)
A. Hemmanetz huus tompt.                              Åker. Engh.
B. Ena åhrs uthsäde uthi nara1 giärdet.          tunland. lass.
   No 1, af sand jord,                        1 3/4.
   kan beräknas till ähring hwart
   4 korn,
   No 2, af muhl och sandblandat
   jord, kan beräknas hwart
   5:te korn till ähring,                        1 1/2.
   No 3, af leerblandat jord, kan
   beräknas till hwart 6:te korn,          1.
   Ibidem linde wall, 2 1/2 tunland
   á 2 lass,                                                    4 1/4.   5.
C. Andra åhrs uthsäde uthi östra giärdet.
   No 4, een åkerbröt af muhl och
   sandblandat jord, kan beräknas till
   hwart 6:te korn,                                        3 1/4.
                                                  _________________
                                                Transport,   7 1/2.   5.


                                             Transporten,  7 1/2.   5.
   No 5, af sandblandat jord,
   kan beräknas till hwart 4:de korn,             1 1/4.
   Ibidem lindewall, 3 5/8 tunland
   á 2 lass,                                                               7 1/4.
                                                     _________________
                                                                  8 3/4.
D. Lill engen af små starwall,
   5 1/8 tunland á 2 lass,                                         10 1/4.
E. Wäster engen af små starr
   wall, 24 1/4 tunland á 2 lass,                               48 1/2.
                                                    __________________
       Humble gård 200 stänger.                   8 3/4.   71 3/4.

Wijdare dätta hemmans lägenheter
finnes her till godt fiske medh
sommar noth, muhlbete, fångh
skough och wedebrand. Den rågång
som kringh wärfwar datta2 hem-
mans skough är betecknat medh
littra F. Åkerbruket blifwer hwart
annat åhr i träde.


(Karttext:)
Trätt hälla.
Ett gambalt qwarstelle3.
Fiohl broo kiärret.
Gran skough.
Trål hultz engh.
Tråll hultz skough.
Afweren lacus.
Gran backa.
Brän kiärret.
Gran skough.
Små starr wall.
Odugelig backa.
Lelisa kiärret.
Måsse odugeligh.
Biörke skough.
Såugh blandat jord.
Såug blandat.
Steens bäcken.
Biörk skough.
Lindh.
Sandh blandat jord.
Lind.
Diurs nääs skough.
Kårtorpz Brånääs.
Leerblandat.
Små starr wall.
Biörke skough.
Gran backa.
Lind.
Diurs
Afweren lacus.
Biörke skough.
Små starrwall.
Mört udden.
Får udden.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.


(Under ramen:)
År 1753 rewiderad och observerad som
memo och anmärkning utwisa.


__________________
1Fel för nåra.
2Fel för dätta.
3Fel för qwarnstelle.