S7:11b(Rubrik:)
Glåttra 1/2 hemman                                    Tunland.  Höö
i Swinewadh sochen, sahlig fällt-                               lass.
herren grefw Gustaff Horns erfwingar
af konglig maijtt och cronan sigh in-
byta.


          Notarum explicatio.

A. Hemmanetz bygnings tompt.
B. Uthsädet uthi norra gärdet,                       5 7/8.
   Ibidem lindewall, 1/2 tunland,                                   1.
C. Södra giärdet upbrukat åker,                    4 5/8.
   Ibidem lindewall, 1/2 tunland,                                   1.
D. Stoorengen består af mycket
   sank och dywall af starr
   båtten och som der inpå ähr en
   liten siöö och en tegh under
   annat hemman, som för wat-
   netz öfwerflödande ey kan
   uttagas, kan bemälte engh ey
   wist til tunneland uthsettias, men
   för slags wijs, till                                                    60.
E. Siööengen, hwarest ähr dugelig
   mark, 4 1/4 tunland á 2 lass,                                     8 1/2.
F. Betes hagar.
   Humblegårdh 100 stenger.

Hwadh widare des uthrymme
belangar ähr her till siönt
muhlebete, timber sampt all
annor nödhtårftig skough.
                                                               _________________
                                                                   10 1/2.   70 1/2.


Anno 1687 af
G. Thoringh.


(Karttext:)
Linda.
Betes haga.
Sandblandat jordh.
Linda.
Små starr och sank engh.
Sätra egor.
Måse och små starr wall.
Sand och stenigh jordh.
Måse.
Linda.
Glåttra siöen.
Röö dy wall.
Byhults egor.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.