S7:12b(Beskrivning:)
Affsättingh på Dööbacka, 1/2 och Bäntorph 1/4 hemman,
uthi Swinewadh sochen belägne, sahlig fälldtherren greeffe Gustaff Horns
erfwinngar af kunglig maijtt och cronan sigh tillbyta.


                  Notarum explicatio.

                 Dööbacka.                                    Tunland.  Höö.
A. Dess byggningstompt.                                                lass.
B. Ena åhrs uthsäde,                                          2.
C. Andra åhrs uthsäde,                                      3 1/8.
D. Norre engen, 2 1/2 tunland á 2 lass,                           5.
E. Östra engen duglig wall, 3 tunland á 2 lass,                6.
F. 2:ne beeteshagar.
   Noch uppå Afwerbyes egor och engh
   ett stycke engh, elack liungh och
   måse,                                                                         8.

Widare uthrymme till skough och
muhlebeete ähr her till intet.
                                                               ______________
                                                                         5 1/8.  19.


          Bäntorph.                                           Tunland.  Höö
A. Hemmanetz bygningstompt.                                     lass.
B. Uthsädet i norra giärdet,                                2 1/2.
   Ibidem lindewall,                                                        1.
C. Uthsäde södra giärdet,                                  2 1/2.
   Lindewall,                                                                  1.
D. Engen, 23 tunland á 1 1/2 lass,                                35.
   Uthom hängnaderne i skougen, ett lijtet
   kiärr som watnet nu öfwer står,                                   3.
   Noch 4 stycken uthtegar widh Emma, som i lijka
   motto watnet betäcker,                                             11.
   Godt uthrymme till muhlbeete, timber
   och fånghskough, nödhtårftigh fiskie
   i hoos liggande siöö.                                _____________
                                                                         5.       51.


Anno 1687 af
G. Thoringh.


(Karttext vänstra kartan:)
Skinnarebacka egor.
Afwerby egor.
Sank starr wall.
Lind.
Sand.
Sandblandat.
Lind wall.
Gåhle egor.


(Karttext högra kartan:)
Linda.
Måse och tufwigh engh.
Öre jordh.
Öre jordh.
Bän siöen.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.