S7:13a(Rubrik:)
Affsätningh uppå Swalnäs 1/2 och Böhltorp 1/8 hemman,
uthi Swinewadh sochen belägne som sahlig fälltherren greffe Gustaff
Horns erfwingar af konglig maijt och cronan tillåtet få sigh
tillbyta.


(Beskrivning vänstra sidan:)
         Böhltorph.
A. Des bygningstompt.
B. Nårra giärdetz uthsede,                                     2 1/8.
   Ibidem lindewall, 1 tunland,                                             2.
C. Södra giärdetz uthsede,                                    3 3/8.
   Ibidem lindewall, 3/4 tunland,                                           1 3/4.
D. Engen består af liung och måsewall, 15 1/2 tunland
   á 1 1/2 lass,                                                                   23.
   Noch en engh uthi ett kiärr af uthmarken inhäng-
   nat, som för sänkan och watten ey aftagas kan,                5.
   Humblestänger 40 stänger.
   Quarnställe uthi en liten backe1 på uthmarken.
   Siönt muhlebeete, timber och fångh skough.
   Fiskewatten nödtårftit.
   Een uthteegh uppå Hiort hwenen 3/4 wägh ifrån
   hemmanet belägen,                                                          2.
   Widare dess lägenheet och uthrymme
   ähr her till schiönt timber och fångh
   skogh. Fiske i Glåtra siöen.                         ________________
                                                                            5 1/2.    33 3/4.


(Karttext vänstra sidan:)
Måsse.
Steenbacka.
Stenbacka.
Linda.
Sand och örigh jordh.
Orögd och odugelig måse.
Liung, tufwigh och måse wall.
Glåttra siöen lacus.


(Beskrivning höger sida:)
         Swahlnääs.                                         Tunland.  Höö.
E. Hemmanetz bygningss tompt.                                  lass.
F. Uthsäde ena åhret uthi södra giärdet,          3 1/4.
   Ibidem lindewall, 1 1/2 tunland,                                 2.
G. Andra åhrs uthsede,                                  2 3/4.
   Ibidem lindewall, 1 tunland,                                      1 1/4.
H. Engen innehåller 9 tunland á 2 lass,                       18.

Widare detta hemmanetz willkor
så ähr här till intet uthrymme.
Muhlbete medh omliggande hemman.     _________________
                                                                     6.         21 1/4.


Anno 1687 af G. Thoringh.


(Karttext höger sida:)
Gåhle egor.
Hårdh walls engh.
Små starr eng.
Late egor.
Linda.
Linda.
Linda.
Åhå egor.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.


______________
1Fel för bäcke?