S7:14b(Rubrik:)
Affsätningh på Emo 1/2 och Broo-
torph 1/4 hemman i Swinewadh sochen,
sahlig fälltherren greefe Gustaff Horns
erfwingar af konglig maijt och cronan
sigh tillbyta.


                  Notarum explicatio.                         Tunland.  Höö lass.

A. Emo bygnings tompt.
B. Uthsede wästra giärdet,                                       3 3/4.
   Ibidem lindewall, 2 1/2 tunland,                                            4.
C. Östra giärdet, andra åhret,                                   4 1/8.
   Ibidem lindewall, 1 1/8 tunland,                                            1 4/5.
D. Engen består af sank och måse wall,
   16 1/2 tunland á 2 lass,                                                      33.
   Noch finnes uthi skougen sank kiärr som
   står under watnet, kallat Gallekiärr, af
   wid måse wall,                                                                    4.
   Noch 2:ne engeteegar som ähro belägne uth-
   medh åhn och stå för tijden under watnet 
   een pååt engen, måse och dywall,                                        6.
   Eketegen uthmedh samma ellf och dy-
   wall,                                                                                    5.
                                                                    _________________
                                                                               7 7/8.     53 4/5.
         Brogotorph 1/4 hemman.
E. Des byggnings tompt.
F. Uthsede eena åhret,                                             2 1/4.
G. Uthsede andra åhret,                                           1 1/2.
   Ibidem lindewall, 3/8 tunland,                                               1.
H. Wäster engen, 8 tunland á 2 lass,                                     16.
J. Öster engen, 4 1/2 tunland á 2 lass,                                      9.
                                                                     __________________
                                                                               3 3/4.     26.
Till desse hemmanen finnes siönt
uthrymme till skough, timber
och fångh skogh, qwarnställe.


Anno 1687 af G. Thoringh.


(Karttext:)
Lille Ema.
Lille Emo egor.
Starr och måse wall.
Sand jordh.
Stagg och fnugg wall.
Hård wall.
Linda.
Sand och öhr jordh.
Måse.
Linde wall.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.