S7:15b(Beskrivning:)
Kattala uthi Skyllersta häradh och Swine-
wadhz sochen, 1 hemman.


A. Hemmanetz husztompt.
B. Ena åhrs uthsäde uthi nåra
   giärdet, no 1, af muhl och
   stenigh jord, kan beräknas
   till hwart 6:te korn,              5 1/8.
   No 2, af sand jord, kan
   beräknas till hwart
   5:te korn,                              7/8.
   Ibidem linde wall, 2 tunland
   á 1 1/2 lass,            __________    6.        3.
C. Andra åhrs uthsäde, no
   3, af muhl och leerblandad
   jord, kan beräknas till
   hwart 6:te korn,                   3.       4 5/8.   3.
                                                ______________
                                 Transpoten1.   10 5/8.


                                                              Åker.  Engh.
                                                          tunland.  lass.
                             Transporten,           10 5/8.    3.
   Ibidem linde wall, 1 3/4 tunland
   á 1 1/2 lass,                                                     2 5/8.
D. Wäster engen af små starr
   wall, 6 tunland á 2 lass,                                12.
   No 5, af hårdwall, 1 1/2 tunland á 2 lass,         3.
E. Öster engen af små starr wall,
   2 1/4 tunland á 2 lass,                                      4 1/2.
   No 6, hårdwall, 2 1/2 tunland á 1 1/2 lass,        3 3/4.
F. En engehaga af fnugh wall, 2 1/4
   tunland á 1 1/2 lass,                                         3 3/8.
G. En holma uthi siön, kallas
   Öhna, af starrwall, 1 1/8 tunland
   á 2 lass,                                                          2 1/4.
   Ett enge kiär uthi skougen
   som nyligen inhägndt2,                                    5.
H. En betees haga af stenigh mark.________________
                                                           10 5/8.  39 1/2.
   Humble gård 400 stänger.

Wijdare detta hemmantz lägenheet
finnes her till godt muhlbetee,
fånghskough och wedebrandh
sampt fiske uthi Afveren medh
dempe noth.


(Karttext:)
Afweren lacus.
Biörk och hassell skough.
Små starr wall.
Hård wall.
Biörke skough.
Sand jord.
Små starr.
Hårdh wall.
Muhl och stenigh jordh.
Femb stena staaf.
Lind.
Biörke skough.
Små starr.
Muhl och lerblandad jord.
Muhl och sand blandat jord.
Små starr.
Öster Kattala egor.
Fnugh wall.
Skough och uth marck.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.


________________
1Fel för transporten.
2Fel för inhägnadt.