S7:16(Beskrivning:)
Gåhle uthi Skyllersta häradh och
Swinewadz sochen, 1 helt hemman.

Littra.                                                                               Åker.  Engh.
A. Hemmanetz huusz tompt.                                           tunland.  lass.
B. Ena åhrs uthsäde uthi östra giärdet af leer
   blandat jordh, kan berächnas äringh till
   hwart 6:te korn,                                                            7 8/16.
   Ibidem linde wall, 9 tunland á 2 lass,                  18.
C. Andra åhrs uthsäde uthi wästra giärdet
   af leerblandat jord,                                                       8.
   Ibidem lindewall, 2 7/8 tunland á 2 lass,                5 3/4.
   Åker hööet uthföres för hwart annat åhrs
   träde skull,                                                                                  11 7/8.
D. Engen som består af små starr wall, 41 7/8
   tunland á 2 lass,                                                                          83 3/4.
E. 2:ne stycken betees hagar af gran skough och ____________________
   stenigh mark.                                                              15 5/16.     95 5/8.
F. Ett stycke uthmarck, kallas Fäägatan
   som Kopparbohl och Gåhle dispotera om.

            Humble gårdh 200 stänger.

Wijdare dätta hemmans lägenheter finnes her till
fiske watn uthi Afveren. Muhlbete medh om
kringh liggiande hemman. Ingen skough till
wedebrand eller gärde fångh. Åkeren brukas
hwart annat åhr i träde.


(Karttext:)
Skinaare backa egor.
Uthmark.
Gran skough.
Koppar bohl, 1/2 hemman.
Knechte stugu.
Dööbacka åker giärden.
Fall.
Betees haga.
Gran backa.
Linde wall.
Linde wall.
Leer blandat jord.
Fall.
Boskulla engh.
Små starr wall.
Linda.
Leer blandat jord.
Linde wall.
Betees haga medh gran skough.
Biörk och gran skough.
Afwerbys engh på denna sijdan.
Små starr wall.
Måsse oduglig till engh.
Små starr wall.
Lilla Boskullla egor.
Fall.
Fall.
Små starr wall.
Swahl nääs egor.
Swallnäs engh.
Åå engh.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.


Reviderad 1753 observerad som memorial
och qvarliggande anmärkningar
utwisa.