S7:17b(Beskrivning:)
Gröngåhla uthi Askers häradh och sochn, ett frälse hemman
hwilket sahlig herr Claes Åkesson till Bysta hafwer bekommit af kounglig maijtt och cronan den 1 februari anno 1579.

Litter.                                                                                          Åker.  Engh.
A. Hemmanetz huusz tompt.                                                     tunland.  lass.
B. Ena åhrs uthsäde uthi nårra giärdet af öhr,
   såugh och stenigh jordh, gifwer ähringh till 4:de korn, 6 1/4.
   Ibidem linde wall, 5 1/2 tunlandh á 1 1/2 lass,                   8 1/4.
                                                                               _______     6 1/4.
C. Andra åhrs uthsäde i sörra giärdet, no 1, af
   leen jordh, kan beräcknas till huart 4:de korn,           3 5/8.
   No 2, af flådt sand jordh, ähringh till 3:de korn,         1 3/4.
   Ibidem linde wall, 3 5/8 tunlandh á 1 1/2 lass,                   5 7/16.
                                                                              _______      5 3/8.
   Åker höö 13 11/16 lass, uthföres halfdehlen för
   hwart annat åhrs träde skull,                                                                 6 27/32.
D. Een engh, no 3, af små star wall, 6 3/4 tunland á 2 lass,                     13 1/2.
   No 4, af måsse wall, 9 7/16 tunlandh á 1 lass,                                        9 7/16.
   No 5, af hårdh wall, 1 1/4 tunlandh á 2 lass,                                         2 1/2.
                                                                                           _______________
                                                              Transport,                  11 5/8.  32 9/16.


                                                               Transport.                 11 5/8.   32 9/16.
E. Nårr engen, no 6, af röö dye och måsse wal, 5 1/8 tunland á 1,           5 1/8.
   No 7, af hård wall, 7 1/4 tunland á 1 lass,                                             7 1/4.
F. Tuänne små gräss hagar af hård wall, 2 1/8 tunland á 2,                      4 1/4.
G. Hästhagen af biörck skough och stenig mark.
H. Tuänne betes hagar för kalfwar.                                   ________________
         Humble gård 200 stänger.                                               11 5/8.   49 3/16.

Wijdare detta hemmans lägenheter
finnes här till godt muhlbete sampt
ungdt gran timber, fånge skough och wede
brandh. Dhen rågångh som kringh wärfwer
detta hemmans uthmarck ähr betechnadt medh
litter J. Åkerbrucket ähr huart
annat åhrs träde.


(Karttext:)
Boda egor på denne sijdan.
Söder Bråten dagzwärkztorp, till Bysta.
Nårr Bråtens engh.
Öhr, såugh och stenigh jord.
Linde wall.
Fall.
Häst hagen.
Lind.
Bråtens egor.
Biörk och gran backa.
Hård wall.
Kårpetorph hällen.
Lind.
Röö dyie och måsse wall.
Gran skough medh småt timber.
Biörk och gran skough.
Leen jord.
Sanch röö dye och små star wall.
Fintorp måssen.
Måsse wall.
Diup-dahlz dråget.
Oduglig lind.
Lind.
Knecht stugu.
Fintorpz måssen.
Smeds torp, dagzwärckz torp till Bysta.
Torparens egor.
Labbetorpz  egor.
Bysta egor på denne sijdan.
Råå sten af 1/2 ahln åfwan jord.
En jordfast sten.
En jordfast sten med 3:e stenar uppå.
Kihls moo, 1 helt crono, anstöta med sinna egor.


Aftaget uti julio
anno 1694 af
Gabriel Toring.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.