S7:18b(Beskrivning:)
Boda uthi Askers härad och sochn,
eett helt hemman, såszom sahlig herr Clas Åkesson till Bysta
hafwer sigh till bytt anno 1579.

Litter.                                                                                                        Aker1.  Engh.
A. Hemmanetz huusz tompt.                                                                     tunland.  lass.
B. Enna åhrs uthsäde uthi nårra giärdet, no 1, af
   flått sandz jordh, ähringh till 5:te korn,                                       5.
   No 2, af öhr och stenigh jordh, gifwer ähringh til 4:de korn,       1 1/2.
   Ibidem linde wall, 3 tunlandh á 1 1/2 lass,                                        4 1/2.
                                                                                    ______________ 6 1/2.
C. Andra åhrs uthsäde uthi sörra giärdet, no 3, af flåt sandz jord, 3 1/2.
   No 4, af öhr och stenigh jordh,                                                 2.
                                                                                      _____________ 5 1/2.
   Ibidem linde wall, 2 7/8 tunlandh á 1 1/2 lass,                                   4 5/16.
                                                                                                    _______
                                                                                                        8 13/16.
   Åker höet 8 13/16 lass, uthföres halfdehlen för huart
   annat åhrs träde skull,                                                                                         4 13/16.
D. Engen, no 5, af små wall, 10 tunlandh á 2 lass,                                                20.
   No 6, af hårdh wall, 2 1/16 tunlandh á 1 1/2 lass,                                                   3 < >/16.
E. Slätt hagen af hård wall, 7/8 tunlandh á 1 1/2 lass,                                                1 3/16.
F. Een lijten betes haga.                                                                       _______________
         Humble gård 300 stänger.                                                              11 1/2.  28 13/16.
                                                                                                    _____
Wijdare detta hemmans lägenheter finnes                                        12.
här till godt muhlbete sampt timber, fånge
skough och wedebrandh. Dhen rågångh som
kringh wärfwer detta hemmans utrymme ähr
betechnadt medh litter G. Åker bruket ähr
hwart annat åhr i träde.


(Karttext:)
Hälla siön.
Lycke bo frälse anstöter med sinna egor.
Kågge torp 1/8 crono anstöta med sina egor.
En stor sten emelan Boda, Fintorp och Laggetorpz sampt Ulfztorpz egor.
Rösse af 3:e sterar.
Enge kiär, orögdt.
Lycke boo måsen.
Kiäcksta baken.
Cronones almäningh.
Råsten.
Hälla fallet.
Måse broo måssen.
Vete.
Vete.
Gran skough och sanck mark.
Råskaneke måsen.
Tall skoug medh bergh och stenigh mark.
Boda pussar.
Diupe-dahlz dråget.
Fall.
Lind wal.
Lind.
Lind wall.
Oduglig baka.
Baka.
Lind.
Fall.
Små wall.
Biörke skough.
Hård wall.
Bråtens engh.
Når Bråten, oskat lagdt under Bysta herre gårdh.
Fall.
Fall.
Fintorp 1 helt skatte, anstöter med sinna egor på denne sijdan.
Sutter boda egor anstötter här emot med dess egor.
Kårpetorps hällen.
Gröngåhla egor på denna sijdan.


Aftaget uthi junio
anno 1694 af
Gabriel Toring.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.


Rewiderad in junii 1764 J. J. Sterner.


____________________-
1Fel för åker.