S7:19b(Beskrivning:)
Kåsätters säterijes affsätning                                                            Tunland.  Höö.
uthi Giötlunda sochen beleget, som består af 4 hemman.                                  lass.
Af hwillka 3:ne , landzhöfdingen herr Lennart Ribbing, af konglig
maijt och cronan sigh tillbyter och såsom hemmanen till åker
och engh ähro sammanblandande, dy afdrages dett 4:de
hemmanet och dhe förenembde 3:e hemmanen till uthsäde
och höö, deras andeehl her specificeres.


                        Notarum explicatio.

A. Kåsätters bygnings tompter.
B. Uthsäde i östra giärdet, upbrukat åker,                        5 3/8 tunland.
   Ibidem lindewall, 1 tunland á 2 lass,
C. Södra giärdet, sammaledes uthsäde,                          23 5/8.
   Ibidem lindewall, 3 tunland á 2 lass,                  ______________             
                                                                                     29 tunland.
   Enär dett 4:de hemmanet som belöper till 4 tunlandh af-
   dragas ifrån dhe andra 3:ne hemmanen som giör,         10 tunland.
   Blifwer uthsede och höö,                                            20 5/7.
   Ähn befinnes till bemälte 3:ne hemman och under
   samma åhrs uthsäde 3:ne åkerlyckor, som tecknade
   ähro medh litter E, af opgiordh åker,                             3.
   Item lindewall, 3 tunland á 2 lass,                                                                   6.
                                                                                 _____________23 5/7.
D. Wäster giärdet, opgiord åker,                                    34 1/2.
   Enär det 4:de hemmanet afgår, kommer på de 3:ne hemmanen,         24 3/8.
   Ibidem lindewall,       tunland á 2 lass,                                                             6.
F. Stoorengen består af mycket sank och dywall, innehåller 65 tunland
   oprögd mark, löper på benembde 3:ne hemmans andehl,                                93.
   Oppå dess öster ända, en måse, som bärgas,                                                   8.
G. Ny engen innehåller oprögd mark, 15 tunland á 2 lass, kommer på de 3:ne,  21 1/2.
H. Hullt engen, oprögd mark, 15 tunland sammaledes deras anpart,                  21 1/2.
J. Hulltmohagen och rögningen innehålla, 8 1/2 tunland
   á 2 lass, kommer på dhe 3:ne hemmanen,                                                      12 1/2.
K. Lissleengen, oprögd mark, 14 tunland á 2 1/2 lass, kommer
   på dhe 3:ne hemmanen,                                                                                 25.
                                                                                           ___________________
                                                        Transport,                                 48 5/56. 193 1/2.


                                                      Transporterat,                             48 5/16. 193 1/2.
L. Een hästhaga.
M. Een koohage.
   Ähn finnes här till een engh uthom ägorne, be-
   lägen wedh siöen Hiellmaren, kallas Brewen och
  Wåmme ween, som för sank och watten nu ey kan
   aftagas, om höö lass,                                                                                    40.
   Sammastedes 2:ne hollmar, kallas Swanhollmen och
   Flatthollmen. Öfrige byesens lägenheeter
   finnes här till skiönt uthrymme till muhle-
   beete, timmerskogh, ymmogh wedebrandh
   och graanskogh, fiske uthi Hiellmaren wedh                            _______________
   uthengen.                                                                                       48 5/16. 233 1/2.

   Oskattlagde torp på byesens egor.
N. Grufwefallet, hwar till finnes upbrukat
   åker,                                                                                               2 1/2.
   Ibidem lindewall, 6 tunland á 2 lass,                                                             12.
O. Ett lijtet torp kallas Sandhwaat, huar
   till finnes opgiord åker,                                                                        1/2.
   Ibidem lindewall, 6 tunland á 2 lass,                                                             12.
                                                                                               ________________
                                                                                                       51 5/56.  257 1/2.


(Karttext:)
Bråthe egor på denne sijdan.
Hård wall.
Ödehagen.
Hulthe, hårdh enge wall.
Sandwaat.
Mull och sandblandat jordh.
Orögd mark.
Hård wall.
Mull och lerblandat.
Lindewall.
Måse.
Måse.
Hultehagen, hårdhwall och måsigh.
Skillinge siöen.
Måse.
Fräken och starr båtten.
Mull och lerblandat.
Lindewall.
Lind wall.
Mull och sandh.
Lindwall.
Linda.
Leer jordh.
Leer jord.
Lindewall.
Wästra Rånnium.
Lindwall.
Lindwall.
Sank dy och måse wall.
Lindewall.
Leer blandat.
Mull och leerblandat jordh.
Åker lycka.
Prästegårdz egor på denna sijdan.
Skogh och uthmark.
Lindwall.
Lissle engen, fräken och små starr wall.
Sank måse.
Leer och mull blandat.
Lindh och små starr wall.
Engefals egor på denne sijdan.
Mull och leer jord.


Rågången emot Prästgården utdragen 1771 af
Hans H. Lindskog.


Anno 1687 af
G. Thoringh.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.