S7:20b(Rubrik:)
Mäigsta byes beskrif-
ningh uthi Rinkaby sochen, hwarest ähr
2 1/2 skattehemman som aftagit ähr, finnes
och i samma by 1 frällsse hemman, huilka
2 1/2 skatte höghwellborne herr Carl Bååth af
konglig maijt och cronan sigh inbyter.


            Notarum explicatio.                                             Tunland.  Höö.
                                                                                                           lass.
A. Skattehemmans bygningstompter som
   ähr 2 1/2 hemman.
B. Uthsädet i södra giärdet, litter S,                         19.
   Ibidem hafre jordh,                                                 3 1/8.
   Lindewall,                                                                        22 1/8.
C. Andra åhrs uthsäde uthi norra giärdet,
   åkrarne tecknade medh litter S,                            20.
   Ibidem hafre jordh,                                                 4.
   Lindewall,                                                                        24.
D. Stoorengen, 66 tunlandh á 2 lass,                                                  132.
E. Lille engen, eller Flakberget, 12 1/2 tunland á 2 lass,                         25.
                                                                                     _______________

Hwadh widare denne byes lägenheeter widh-
kommer, ähr här till hwarken muhlbeete
eller fångskogh, ey heller andre lägenheeter
uthan någre haagar små under Siågesta
byes åker giärde, till bete för 1 häst eller
kallfwar.


(Karttext:)
Gransiöö egor.
Starr wall.
Stenigh och sandblandat jordh.
Leer jordh.
Små starr wall.
Skogs backa.
Ilbo siöen.
Små starr wall.
Hårdh wall.
Sandblandat och stenigh jordh.
Leer jordh.
Rinkaby egor.
Groff starr wall.
En uthjordh under Myra.
Nedergåhla egor.
Röse.


Anno 1687 af
G. Thoringh.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.