S7:22a(Rubrik:)
Siågsta byes beskrifningh i
Rinkaby sochen, består af 4 hehla
hemman som höghwelborne herr Carl
Båth af konglig maijt och cronan
sigh inbyter.


Litter.        Notarum explicatio.                                             Tunland.  Höö.
                                                                                                                 lass.
A. Byesens bygningstompter.
B. Uthsäde uthi södra giärdet,                                         33 1/4.
C. Östra giärdet sammaledes,                                         32.
   Ibidem hafre jordh,                                                        1 3/4.
   Linde wall,                                                                                              4.
                                                                                _________ 67.
          Andra åhrs uthsäde.
D. Wästra giärdet innehåller upgiord åker,                       32.
   Ibidem hafrejordh,                                                         4.
   Ibidem lindewall,                                                                         2.
E. Nårra giärdet upgiord åker,                                        34.
   Ibidem hafre jordh,                                                        5.
   Lindewall,                                                                                              6.
                                                                                __________75.
F. Når engen, 24 tunnelandh á 2 lass,                                                      48.
G. Wäster engen af måsigh liungh och fnugg wall,
   steenigh, 35 tunlandh á 1 1/2 lass,                                                          52.
H. Starr kiärs engen af backugh stenigh och dehls kiärr
   wall, 41 tunlandh á 2 lass,                                                                    82.
J. Lill engen, 6 1/4 tunland á 2 1/2 lass,                                                      16.
K. Een engh, kallas kallfhaagen, 2 1/2 tunland á 2 lass,                               5.


                                                 Transporterat.                           142.   215.
Noch finnes uthi uthmarken åhtskillige små
kiärr dråger inhängnade 7 st, huar af hemman
ey sin emillan rätt dehlt som stiger till,                                                     30.
Humblestänger någre fåå stycken.
Skogh och uthrymme ähr her till ymmogt
till boskapsbete, wedebrandh och gårde-
fångh.                                                                            _________________
                                                                                                  142.   245.
                                                                                          ______________
                                                                                                  142.   215.


(Karttext:)
Stenugh och skogugh mark.
Linda.
Leer jordh.
Hage.
Starr wall.
Hage.
Grof sank starr wall.
Leer jordh.
Hage.
Rambstena egor.
Hage.
Starr wall.
Leer jordh.
Linda.
Skogh och uthmark.
Leer jordh.
Linda.
Hårdh wall.
Leer jordh.
Små starr wall.
Grof starr engh.
Hårdh wall.
Landzwägen ifrån Örebro åth Kägglan.
Sohlberga egor.
Sohlberga egor.


Anno 1687 af
G. Thoringh.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.