S7:23b(Rubrik:)
Bahlsna byes beskrifningh                                           Tunland.  Höö.
uthi Glandzhammars sochen som består af
2 1/2 hemman, af huilka de 2:ne skatte
nu her afsättas som cantzelie rådet
höghwelborne herr Carl Båth sigh inbyter.


               Notarum explicatio.

A. Den ena gårdens bygningztorp, 3/4 hemman.
B. Östra giärdet huar uthi bemälte 2:ne skatte hemman
   hafua sina åkerar tillsammans  som och böra
   wara lika stoora huilke ähro bemärkte
   medh litter S, huar af hallfdehlen detta
   hemmanet till kommer,                                                8 1/2.
   Hafre jordh,                                                                1 3/4.
                                                                               ________10 1/4.
C. Wästra giärdet begges samma hemmanetz jordh
   hoopa belägen, teknadt medh litter S,
   tunnelandh till detta hemmanet,                                    8 1/2.
   Ibidem hafre jordh,                                                     1 1/4.
                                                                                ________ 9 3/4.
   Ibidem lindewall,                                                                                 2.
D. Öster engen, skattehemmanens tegar litter S,
   tillkommer detta 12 1/8 tunland,                                                         18.
E. Wästerengens tegar litter S, 2 1/4 tunland,                                          5.
F. Een haga uthi skogen, engh,                                                               4.
G. Een engehaga som kallas Lindehagen, 1 5/8 tunland,                          4 1/2.
   Noch een betes haga.                                                   ________________
                                                                                               20.       33 1/2.
            Södra gården 3/4 hemman.
H. Dess bygningstompt.
B. Östra giärdet, hallfdeheln af åkrarna litter S,              8 1/2.
   Ibidem hafre jordh,                                                     1 3/4.
                                                                               ________10 1/4.
C. Uthsäde i wästra giärdet på detta hemmanetz
   andehl,                                                                       8 1/2.
J. Een engehage uthi skogen,                                         1 1/4.
                                                                                 ________9 3/4.
   Linde wall,                                                                                         2.
K. Een dito enge haga,                                                                          2.
D. Öster engs tegarne litter S, 12 1/8 tunland á 1 1/2 lass,                     18.
E. Wäster engstegarne litter S, 2 1/2 tunland á        ,                              5.
G. Een liten engh, kallas Lindhagen, litter S, des
   halfdeehl, 1 5/8 tunland,                                                                      4 1/2.
                                                                                          ______________
                                                                                               20.       31 1/2.
Hwadh öfrigit denna byesens willkor och beskaffenheet
wedh kommer ähr här till schiöen fångh skogh och wede-
brandh, gådt muhlebeete.


(Karttext:)
Åby egor.
Moole jordh.
Tiugesta egor.
Frällssehemman.
Lindar.
Leer jordh.
Hårdh wall.
Leer jordh.
Starr wall.
Skall backar.
Norr Berga egor.
Stenugh och bärgug mark.
Sanckt dy och måse wall.
Haszle egor.


Anno 1687 af
G. Thoringh.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.