S7:24aRubrik:)
Sörberga byes i Glandz-                                                  Tunland.  Höö.
hammars sochens beskrifningh,
hwillken består af 3:ne hemman
af huilka nu her allenast 1/2 afsattes
som cantzelie rådet herr Carl Bonde sigh
af konglig maijt och cronan inbyter.


              Notarum explicatio.

A. Hemmanetz bygningstompt.
B. Norra giärdetz uthsäde, åkrarne litter L,        6 1/2.
   Ibidem hafre jordh,                                            5/8.
   Lindewall, 1/4 tunland,                                                                  1/2.
                                                                   _________7 1/8.
C. Södra giärdet uthsede tecknar litter L,          6 1/2.
   Ibidem hafre jordh,                                        1.
   Lindewall, 1 3/8 tunland,                                                           3.
                                                                 __________7 1/2.
D. Engen af små starr och måsewall
   till 3 5/8 tunland,                                                                     12.
E. Een gräästompt, 22 1/2 tunland,                                               7.
                                                                               ________________
                                                                                   14 7/8.    22 1/2.
Widare denne byesenns willkor och
lägenheet finnes ey här till mehra ähn
som opsatt ähr. Intet uthrymme till
skough, gårdefånngh eller muhlbete.


(Karttext:)
Linda.
Norrberga egor.
Leer jordh.
Haszle egor.
Lindh.
Små starr och måse wall.
Linda.
Grästompt.
Leer och sandh blandat jordh.
Efwersta egor.


Anno 1687 af G. Thoringh.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.