S7:25b(Rubrik:)
Affsätningh på dätt 1/2:a crone
hemanet uthi Öfwersta by och Glandzhammars
sochen, under Esspelunda förbytt ähr, uthi huilken
by 2:ne heehla hemman för uthan dätta belägne ähro.


                Notarum explicatio.

A. Des bygnings tompt.
B. Nårra giärdet hwars åkrar aparte stå
   annoterade, innehålla uthsäde,                       7.
   Ibidem hafre jordh,                                          3/8.
                                                                     ________ 7 3/8.
C. Andra åhrs uthsäde uthi wästra giärdet, huars
   åkrar särdehles afsatte ähro, draga tunland,   3 1/2.
   Ibidem hafre jordh,                                          5/8.
                                                                   _________ 4 1/8.
D. Södra giärdet samma åhrs gång,                  2.
   Ibidem hafre jordh,                                          5/8.
                                                                   _________ 2 5/8.
   Lindwall, 3/8 tunlandh,                                                              1.
E. Nårra engen 20 tegar, till 5 1/8 tunland á 3 lass,                     15.
F. Södra engen af 10 teegar, 2 3/8 tunland á 3 lass,                      7 1/2.
G. Lille engen 3 teegar, innehåller 3/4 tunland á 3 lass,                  2 1/2.
                                                                                _____________
                                                                                    14 1/8.  26.
Andre lägenheeter finnas här inte
till hwarken uthrymme till skough,
wedebrandh eller gårde fångh, uthan
boskaps beete på Kiägglan 1/2 mijhl
bårt. Intet fiske watten eller
humblegårdh.


(Karttext:)
Sandblandat.
Söder Bärga egor.
Landzwägen emillan Örebro och Glandzhammar.
Leer jordh.
Efwersta torps egor.
Godh leer jordh.
Swine wall.
Hälla egor.
Tåmpter.
Walla egor.
Leer jordh.
Groof starr wall.


Anno 1687 af
G. Thoringh.


(Komapass:)
Norr.
Wester.
Öster.
Söder.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.