S7:27b(Rubrik:)
Affsätningh på torpen                                  Tunland.  Höö.
Ilianssiöen och Bäcketorp i Glandz-                            lass.
hammars sochen, som cantzelie rådet
höghwelborne herr Carl Bonde af
konglig maijt och cronan sigh inbyter.


          Notarum explicatio.

   Iliansiöen 1/8 hemman.
A. Een wreet hwar uthi warit någen
   åker, män igän lagdt, 7 1/4 tunland
   á 1 1/2 lass,                                                          11.
B. Een wreet hwarest ähr upjordh
   åker, nu i säde,                                        1 1/4.
   Ibidem engewall, 3 1/8 tunland á 1 1/2 lass,              4 1/2.
C. Andra åhretz uthsäde,                                3/4.
   Ibidem lindwall 1 tunlandh,                                     1 1/2.
D. Een engehaga, 3 1/4 tunland,                                 1 1/2.
                                                               ______________
                                                                  2.         18 1/2.
        Bäcketorp 1/8 hemman.
E. Een wreet huarest ähr åker,                    1 1/2.
   Ibidem lindewall, 8 tunland á 1 1/2 lass,                12.
F. Een lijten afstängd wreet, huarest
   ähr åker,                                                    1/4.
   Ibidem lindewall,                                                      1/2.
G. Een engehaga, 1 1/4 tunland,                                1 1/2.
                                                           ________________
                                                                  1 3/4.    14.
Desse hemman hafua sin gårde-
fångh på Swafwellbruketz
allmenningh.


(Karttext:)
Hårdh wall.
Starr och fräken båtten.
Små starr wall.
Leera.
Moo jord.
Fnugg och måse wall.
Starr och måsigh wall.
Kållgård.
Måsigh wall.
Moo jordh.
Starr och måsigh wall.
Swafwellbrukz allmenningh på denne sijdan.
Måsigh wall.
Iliansiöen lacus.
Erogdt kiärr.


Anno 1687 af
G. Thoringh.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.