S7:29b(Rubrik:)
Walla uthi Glandzhammars
sochens egäntelige beskrifninngh,
hwar uthi ähr 3:ne hemman men
här afsättes allenast 1/2 som under
Esspelunda förbytt ähr.


        Notarum explicatio.                     Tunland.  Höö.
                                                                                lass.
A. Dätta hemmanetz bygnings tompt.
B. Uthsäde uthi nårra giärdet,              2.
   Ibidem hafre jordh,                            1/2.
                                                   ________2 1/2.
   Lindewall, 1 tunnelandh,                                       3.
C. Lille giärdet samma åhret,               2.
   Ibidem hafre jordh,                             3/8.
                                                  ________ 2 3/8.
   Lindewall,                                                            1 1/2.
D. Een hafre haga, samma åhret uthsåes,      2 1/2.
   Ibidem lindwall, 1 tunlandh,                                  1 1/2.
     Andra åhrs uthsäde.
E. Södra giärdet,                               3.       3.
   Ibidem lindwall,                                  3/4.
F. Wästra giärdet,                              2.      2 1/4.
   Ibidem hafre jordh,                             1/4.
   Lindewall,                                                1.
G. Nårr engen, 2 1/2 tunland á 3 lass,                      7 1/2.
H. Rijs engen, 1 7/8 tunland á 2 1/2 lass,                   5.
J. Söder engen, 2 1/8 tunland,                                  8.
                                                              _____________
                                                                 13 5/8.  26 1/2.
Hwadh wijdare här till lägenheeter
ähr, så ähr här till ey något uth-
rymme till muhlebete eller fångh-
skogh eller något annat.


(Karttext:)
Efwerstatorps egor.
Leer jordh och medh små klapper steen.
Walla byes huus tompter.
Leer jordh och sand blandat.
Gransiöö egor.
Hafre hagar.
Leer jordh.
Små starr wall.
Hafre hage.
Lindwall.
Groff starr wall.
Åfwersta egor.


Anno 1687
af G. Thoringh.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.