S7:30b(Rubrik:)
Affsätningh på 3/4 hemman                       Tunland.  Höö.
uthi Siölfzby i Glandzhammars sochen                      lass.
som höhgwellborn herr Carl Bååth af
konglig maijt och cronan sigh inbyter.


           Notarum explicatio.

A. Hemmanetz bygningstompt.
B. Uthsäde uthi södra giärdet,                4.  
   Ibidem hafre jordh,                             1.
C. Lilla giärdet samma åhr,                     2 1/8.
   Een åker lycka widh Siäfwe egor
   litter H,                                                  5/8.
                                                          ________7 3/4.
D. Östra giärdetz uthsäde,                      6.
   Ibidem hafre jordh,                              1 1/2.
                                                         ________ 7 1/2.
E. Wästerengen, 4 1/2 tunlandh á 3 lass,                         13 1/2.
F. Söder engen, 4 1/2 tunlandh á 2 1/2 lass,                     11 1/4.
G. Kars1 engen, 6 1/2 tunlandh á 2 1/2,                           16 1/4.
   Een betes haga.

Hwadh den öfrige bysens lägenheeter
widhkommer, ähr her till ingenn
skough eller betzmark, uthan
allenst några buskar nårr
uth medh östra giärdet.                                ________________
                                                                        15 1/4.  41.


(Karttext:)
Sandblandat jordh.
Elwala egor.
Utmarken ähr lijtet utom åkergiärdet.
Små starr wall.
Sandh jordh.
Måse wall.
Leer jordh.
Starr wall.
Tisdags egor.
Leer och sandblandat jordh.
Små wall.
Siäfwe egor.
Löre egor.


Anno 1687 af
G. Thoringh.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.

_____________
1Fel för Rars?