S7:31b(Rubrik:)
Affsattning1 på Glandzham-                                            Tunland.  Höö.
marsby som består af 4 hemman, huilka                                          lass.
cantzelie rådet höghwellborne herr Carl Båth
sig af konglig maijt och cronan inbyter.


       Notarum explicatio.

A. Byesens bygnings tompt.
B. Östra giärdetz uthsede,                               20.
   Ibidem hafre jordh,                                        1 1/2.
   Lindewall, 6 1/2 tunland,                                                            12.
                                                                  _________ 21 1/2.
C. Lilla giärdet samma åhr,                               5 3/4.
   Lindewall, 1/2 tunneland,                                                             1 1/2.
D. Een åkertäppa samma åhret,                        4.
                                                                  _________   9 3/4.
        Andra åhrs uthsäde.
E. Wästra giärdet,                                          38.
   Ibidem hafre jordh,                                       4.
   Lindewall,                                                                                  3.
F. Een liten åkertäppa samma åhret,                   1/2.
                                                                 _________  42 1/2.
G. Stoorengen består af grof och medelmåttigh
   starrwall, 57 tunland á 2 1/2 lass,                                             171.
H. Österengen består af sank starrwall, 13 1/2 tunland,                 40.
J. Wästerengen och af sankwall, 7 3/4 tunland á 2 1/2 lass,            24.
   Humblegardh2 finnes någet till huar gårdh,
   till 400 stänger.

   Öfrige beskaffenheeter till denna by ähr
   här till intet uthrymme, eller skogh
   till gärdzle, eller wedebrandh.                             ________________
                                                                                     73 3/4.  251 1/2.


(Karttext:)
Kumbla egor på denne sijdan.
Starr engh.
Starr engh.
Lindar.
Kumbla egor.
Linda.
Leer jordh.
Linda.
Linda.
Sandblandat jordh.
Sandh jordh.
Lindwall.
Linda.
Walla egor.
Leer jordh.
Linda.
Grufua.
Glandzhammars kyrkia.
Stenugh och sandblandat jordh.
Klockare åker lyckor.
Skarpp betes haga.
Linda.


Anno 1687 af
G. Thoringh.

________________
1Fel för affsättning.
2Fel för humblegårdh.