S7:35b(Beskrivning:)
Littra.
   Marck uthi Öhrebro härad                                                                         Åker.  Engh.
   och Längebro sochn, 4 heela hemman,                                                    tunland.  lass.
   3:ne skatte och ett stadge hemman af lijka stoor-
   leek, der af trompetaren 1 helt skatte på häst.

A. Byszens hustompter.
B. Ena åhrs uthsäde uthi östra giärdet, no 1, af leer
   jord, kan beräknas till hwart 6:te korn,                                39.
   No 2, af grund leera jordh, kan beräknas till hwar 5:te korn,  4.
   Ibidem hafre jord,                                                                 8 7/8.
                                                                                     _________
                                                                                             51 7/8.
   Ibidem linde wall, 3 5/8 tunland á 1 1/2 lass,                                 5 7/16.
   Hwar af blifwer hemmanetz andehl,                                                      12 31/32.
C. Andra åhrs uthsäde uthi södra giärdet, no 3, af
   leer jordh, kan beräknas till hwart 6:te korn,                        31 3/4.
   No 4, af grund och leer jord,                                                7 1/2.
   Ibidem hafre jord i no 4,                                                       7 1/2.
                                                                                    __________
                                                                                             46 3/4.
   Hwar af blifwer hemmanetz andehl,                                                      11 11/16.
D. Söder engen, no 5, af tufwigh fnugh och hård wall, 23 1/4 tunland
   á 1 1/2 lass,                                                                              34 7/8.
   No 6, af fnugh och hårdwall, 24 tunland á 1 lass,                      24.
   hwar af blifwer hemmanetz andehl,                                                                       28 1/4.
                                                                                                        ______________
                                                                                                              24 21/32.   28 1/4.
   Wijdare denna bys lägenheeter finnes her till ingen skogh
   till wedebrand eller gärdefång, knapt muhlbete medh om-
   liggiande byar.


(Karttext:)
Ett rösse på enn häll som giör skilldnat emellan Giärsta och Mark sampt Mällringa.
Uprinning.
Ena skough.
Amuns kiäret.
Gärsta by.
Giärsta åker giärden och engh.
Broo.
Ene skough.
Knechte stugu.
Kiär.
Mällringe egor.
Ett rösse af 4 stenar.
Slätt kiär.
Leer jordh.
Lind.
Hårdh wall.
Winter wägar.
Stadz egorne.
Warberga egor på denna sidan.
Lind.
Leer jordh.
Leer jordh.
Grund leer jordh.
Leer jordh.
Winter wägen.
Leer jordh.
Grundh leer jordh.
Öhrebro stadz åker giärden.
Tufwigh fnugh och hardh-wall1.
Enebaka.
Ene baka.
Elftompta egor.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.

1687
Gabriel Thoring.


______________
1Fel för hårdhwall.