S7:36b(Beskrivning:)
Roosta uthi Öhrebro hä-
rad och Längebro sochen, 1 heelt
skatte hemman som ähr ruststamb.

A. Hemmanetz huus tompt.                                          Åker.  Engh.
B. Östra giärdet, no 1, af leerblandat                        tunland.  lass.
   jord, kan beräknas till hwart 7:de korn, 16 1/8.
   No 2, af saugh jord, kan beräknas till
   hwart 6:te korn,                                      4 3/8.
                                                                ________20 1/2.
   Ibidem linde wall, 3 1/2 tunland á 2 lass,
C. Andra åhrs uthsäde uthi wästra giärde,
   no 3, som är af leer jord, kan beräknas  
   til hwart 7 korns ähringh,                      15 3/8.
   No 4, som ähr af saugh jord,                  3 5/8.
                                                             ___________19.
   Ibidem linde wall, 1 1/6 tunland á 2 lass,          2 1/3.
D. Engen, no 5, som ähr af hård och tuf-
   wigh wall 22 1/2 tunland, ähr medh
   små biörke skough bewuxin, kan icke
   mehr än halfparten uthföras som
   ähr, 11 1/4 tunland á 1 1/2 lass,                      16 7/8.
   No 6, som är af måsse och tufwigh
   wall, 21 7/8 tunland á 1 lass,                          21 7/8.
   No 7, som ähr af måsse båtten och
   tufwigh wall 31 7/8 tunland, ähr
   medh små biörke skough bewuxen
   och icke mehr ähn halfparten kan
   uthföras, 15 15/16 tunland á 1 lass,                 15 15/16.
                                                                         ____________________
                                                                                   32 1/2.  63 3/4.
E. Een betees haga som ähr medh tall
   skough bewuxen.
  
   Wijdare dätta hemmans lägenheeter
   finnes här till hwarcken skough eller
   giärde fångh. Åkeren blifwer hwart
   annat åhr i träde.