S7:37(Beskrivning:)
Affsättningh på Blankengen
belägen på Rundbo slätten som majoren
wellborne herr Gustaf Anreep, af konglig
maijt och cronan sigh tillbyter, såsom
och den uthjorden medh Oxhagen i Länge-
bro sochen som herr majoren till cronan afstå<t>.

A. Ähr uthjorden Oxehagen som brukas till beete.
   ähr icke af synnerligh gräs wäxt, inne-
   håller 110 tunnelandh.
B. Blankengen ähr af starr och sank wall,
   innehåller, 58 tunnelandh á 1 1/2
   lass på tunnelandt, giör 87 lass.


Anno 1687 af
G. Thoringh.


(Saknar karttext:)


(Under skalan:)
Schala ulnarum.


(Under ramen:)
Blankängen uti Örebro härad  och Langebro sochn.